Opis

Z intervencijo želimo odpreti gozdove do optimalne odprtosti, saj s tem zmanjšajo spravilni stroški in poveča konkurenčnost lastnikov gozdov na trgu z gozdno lesnimi sortimenti. Pri načrtovanju in izvedbi odpiranja gozdov, ki so z vidika gozdarstva pomanjkljivo odprti z gozdnimi prometnicami je obvezno treba spoštovati omejitve, ki izhajajo z vidika drugih funkcij gozdov.

Z odpiranjem gozdov se poveča tudi požarna varnost gozdov, saj prometnice omogočajo dostop vozil za gašenje požarov do mesta požara. Intervencija bo omogočala tudi ureditev protipožarne infrastrukture v gozdu, ki predstavlja protipožarne preseke, protipožarne steze, protipožarne zidove, vstopne ploščadi in izogibališča, mesta za oskrbo helikopterjev in gasilskih vozil ter gasilcev z vodo za gašenje. Na gozdnih vlakah se bo izvedlo proti erozijsko vzdrževanje, kar bo prispevalo k zmanjšanju erozijskih pojavov v gozdu.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki gozdov, agrarne skupnosti ter lokalne skupnosti (občine). Pri ureditvi protipožarne infrastrukture tudi javni lastniki gozdov.

 

Pogoji upravičenosti:

Ureditev gozdne infrastrukture se lahko izvaja le na območjih, kjer odprtost z gozdnimi prometnicami po izvedeni naložbi ne bo presegala optimalne odprtosti.

 

Gradnja ali rekonstrukcija protipožarne infrastrukture se lahko izvede le na območjih gozdov z zelo veliko (1. stopnja) in veliko (2. stopnja) stopnjo požarne ogroženosti.

Ureditev protipožarne infrastrukture je mogoča le na območjih, kjer je gostota javnih prometnic in gozdnih cest v idealnih terenskih razmerah manjša od 25 m/ha ogrožene površine.

 

Oblika podpore

Gre za nepovratno podporo za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba poenostavljenih oblik stroškov.

Stopnja javne podpore za vse upravičence znaša 50 % upravičenih stroškov.

 

Višina podpore

Načrtovani znesek na enoto znaša 5.848,00 evrov/vlogo.

Najnižji znesek podpore znaša 500 evrov na vlogo. V programskem obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 500.000 evrov javne podpore.

 

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi