Opis

Z intervencijo želimo odpreti gozdove do optimalne odprtosti, saj s tem zmanjšajo spravilni stroški in poveča konkurenčnost lastnikov gozdov na trgu z gozdno lesnimi sortimenti. Pri načrtovanju in izvedbi odpiranja gozdov, ki so z vidika gozdarstva pomanjkljivo odprti z gozdnimi prometnicami je obvezno treba spoštovati omejitve, ki izhajajo z vidika drugih funkcij gozdov.

Z odpiranjem gozdov se poveča tudi požarna varnost gozdov, saj prometnice omogočajo dostop vozil za gašenje požarov do mesta požara. Intervencija bo omogočala tudi ureditev protipožarne infrastrukture v gozdu, ki predstavlja protipožarne preseke, protipožarne steze, protipožarne zidove, vstopne ploščadi in izogibališča, mesta za oskrbo helikopterjev in gasilskih vozil ter gasilcev z vodo za gašenje. Na gozdnih vlakah se bo izvedlo proti erozijsko vzdrževanje, kar bo prispevalo k zmanjšanju erozijskih pojavov v gozdu.

Protipožarna infrastruktura je opredeljena v načrtih za gospodarjenje z gozdovi in v načrtih varstva gozdov pred požari v skladu z 14. členom Pravilnika o varstvu gozdov (UL RS, št. 114/09 z vsemi spremembami). Gozdne prometnice predstavljajo na določenih območjih Slovenije edino povezavo do kmetij. Vsa dela na gozdnih prometnicah in protipožarni infrastrukturi se bodo izvedla v soglasju vseh soglasodajalcev, tako s področja varovanja narave, okolja, kulturne dediščine. Prav tako so morajo dela izvajati v skladu z omejitvami in pogoji iz načrtov za gospodarjenje z gozdovi, ki zagotavljajo načela trajnostnega gospodarjenja in s tem sledimo načelom Nove strategije EU za gozdove do leta 2030. S temi naložbami želimo izboljšati uspešnost gozdarskega sektorja, povečati požarno varnost gozdov in zmanjšati erozijo gozdnih tal.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki gozdov, agrarne skupnosti ter lokalne skupnosti (občine). Pri ureditvi protipožarne infrastrukture tudi javni lastniki gozdov.

 

Pogoji upravičenosti:

Ureditev gozdne infrastrukture se lahko izvaja le na območjih, kjer odprtost z gozdnimi prometnicami po izvedeni naložbi ne bo presegala optimalne odprtosti.

Gradnja ali rekonstrukcija protipožarne infrastrukture se lahko izvede le na območjih gozdov z zelo veliko (1. stopnja) in veliko (2. stopnja) stopnjo požarne ogroženosti.

Protipožarna infrastruktura je opredeljena v načrtih varstva gozdov pred požari. Možnost gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste ali protipožarne gozdne ceste mora biti skladna z omejitvami in pogoji iz gozdnogospodarskega načrta, možnost gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake ali protipožarne poti pa iz gozdnogojitvenega načrta. Pridobljena morajo biti upravna soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, gradnjo gozdnih prometnic, urejanja prostora, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in področja voda.

 

Oblika podpore

Stopnja nepovratne podpore za dejansko nastale stroške naložb znaša  50 % upravičenih stroškov za ureditev gozdnih vlak, 75 % upravičenih stroškov za ureditev gozdnih cest in 100 % upravičenih stroškov za ureditev protipožarne infrastrukture znaša .

 

Višina podpore

Najnižji znesek podpore znaša 500 evrov na vlogo. V programskem obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 500.000 evrov javne podpore.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi