Opis

Predmet podpore so naložbe v izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč in izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Naložbe v agromelioracije in komasacije kmetijskih zemljišč so namenjene izboljšanju infrastrukture v kmetijstvu in ne pomenijo investicij na kmetijsko gospodarstvo. Gre za naložbe v infrastrukturo, ki je namenjena širši skupnosti in večim gospodarstvom zato gre za javno infrastrukturo oziroma »off-farm investments«. Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč je naložba v opredmetena sredstva: zaokroževanje zemljišč, izboljšanje pridelovalnega potenciala ter dostopnosti do kmetijskih zemljišč.

Intervencija je razdeljena na dve podintervenciji: izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih ter izvedba komasacij kmetijskih zemljišč.

 

Podintervencija: izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih:

Do podpore so upravičene agromelioracije, ki se izvajajo na komasacijskih območjih, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Do podpore so upravičene naložbe znotraj komasacijskega območja, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop do kmetijskih zemljišč. Namen podpore je izboljšanje infrastrukturne opremljenosti kmetijskih zemljišč z izboljšanjem dostopnosti in pridelovalnega potenciala.

Predmet podpore so agromelioracijska dela v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Do podpore niso upravičene naložbe v izvedbo osuševanj, odvodnjavanj, založnega apnenja in gnojenja.

Do podpore so upravičene naložbe s pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča Pogoj za izdajo odločbe je pridobitev vseh soglasji in dovoljenj s strani pristojnih organov, če območje agromelioracije leži na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih. Za vsak poseg v okolje, mora biti skladno s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je trebe izvesti presojo vplivov na okolje, izvedena tudi presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek, če so preseženi pragovi, določeni v tem predpisu.

Če je za naložbo v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, predpisana okoljska ocena, mora biti iz nje razvidno, da naložba ne bo imela nobenega pomembnega negativnega vpliva na okolje.

 

Podintervencija: izvedba komasacij kmetijskih zemljišč:

Do podpore so upravičene naložbe v izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Do podpore so upravičene naložbe s pravnomočno odločbo o uvedbi komasacije, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Pogoj za izdajo odločbe je pridobitev vseh soglasij in dovoljenj s strani pristojnih organov, če območje komasacije leži na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih (na primer: če gre za območje s področja varstva kulturne dediščine, je treba za uvedbo komasacije pridobiti kulturnovarstveno soglasje oziroma soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine). Za vsak poseg v okolje, mora biti skladno s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je trebe izvesti presojo vplivov na okolje, izvedena tudi presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek, če so preseženi pragovi, določeni v tem predpisu.

Če je za naložbo v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, predpisana okoljska ocena, mora biti iz nje razvidno, da naložba ne bo imela nobenega pomembnega negativnega vpliva na okolje.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

 

Oblika podpore

Nepovratna podpora je v obliki pavšalne podpore (uporaba poenostavljenih oblik stroškov na enoto). Stopnja javne podpore znaša 100 odstotkov, saj se agromelioracije in komasacije kmetijskih zemljišč štejejo kot infrastruktura.

Do podpore niso upravičeni stroški izvedbe osuševanj, odvodnjavanj, založnega apnenja in gnojenja.

 

Višina podpore

Najnižji znesek javne podpore je 2.000 evrov na vlogo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi