Opis

Ekološko kmetijstvo ima v okviru strateškega načrta 2023–2027 posebno mesto, saj je v ospredju pri številnih intervencijah. Krepitev ekološkega kmetijstva je pomembna z vidika povečevanja deleža kmetijskih gospodarstev za izvajanje naravi prijaznega načina kmetovanja in s tem k še večjemu prispevku kmetijstva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh. Hkrati pa je krepitev ekološkega kmetijstva izjemno relevantna z vidika naraščajočega povpraševanja po lokalno proizvedenih ekoloških proizvodih. V Sloveniji je povpraševanje bistveno višje od ponudbe, zato slovenski potrošnik posega zlasti po ekoloških proizvodih iz uvoza. Ta intervencija je specifično namenjena povečanju konkurenčnosti in tržne usmerjenosti ekoloških pridelovalcev, s čimer pričakujemo povečanje količin lokalnih ekoloških proizvodov na trgu in v verigah preskrbe s hrano ter ustrezen odziv kmetijstva na pričakovanja javnosti.

Predmet podpore je nakup kmetijske mehanizacije za izvajanje ekološke pridelave hrane, nakup in postavitev rastlinjakov (vključno z izgradnjo vodnega vira, pridobivanju OVE in namakanja), ureditev trajnih nasadov, ki se lahko izvedejo sočasno z izgradnjo individualnih namakalnih sistemov ter naložbe v digitalne tehnologije.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Pogoji za pridobitev podpore:

  • Kmetijsko gospodarstvo upravičenca mora imeti standardni prihodek v višini najmanj 12.000 eurov.
  • Upravičenec ima v ekološko pridelavo vključeno najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma ima v ekološko rejo vključeno najmanj 50 odstotkov ekvivalenta GVŽ rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu.

 

Oblika podpore

Podpora se izvaja v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu in po sistemu stroškov na enoto iz kataloga stroškov. Gre za nepovratno plačilo na vlogo.

Stopnja podpore za vse upravičence znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za 10 odstotkov za naložbe na gorskih območjih ter za 10 odstotkov za naložbe mladih kmetov.

 

Višina podpore

Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi