IRP03 Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano

Opis

Intervencija je namenjena modernizaciji oziroma gradnji novih zmogljivosti (objektov), namenjenih pripravi kmetijskih proizvodov za trg in distribuciji, s katerimi bomo lažje dosegli cilje boljšega organiziranja in delovanja teh verig v RS, zlasti pa cilje večje konkurenčnosti in tržne usmerjenosti primarnih proizvajalcev kot prvega člena v tej verigi ter povečanja organiziranega odkupa in prodaje

Hkrati pa ta intervencija prinaša številne prednosti vsem akterjem v teh verigah, predvsem z vidika porazdelitve proizvodnih in tržno-cenovnih tveganj, ustvarjanja ekonomij obsega, zadostne, pestre in tudi izvensezonske ponudbe proizvodov za trg…

V okviru intervencije so upravičene naložbe za:

  • ureditev zbirnih centrov, skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov ter prve prodaje kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem,
  • nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov (največ tri vozila),
  • ureditev objektov za začasno nastanitev in oskrbo živali.

Do podpore so upravičene tudi naložbe v digitalne tehnologije.

Upravičeni so stroški naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki predstavlja manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so:

  • organizacije proizvajalcev,
  • skupine proizvajalcev,
  • zadruge,
  • agrarne skupnosti.

Pogoji za pridobitev podpore:

  • agrarna skupnost mora biti registrirana v skladu s predpisom, ki ureja agrarne skupnosti,
  • vsaj 80 odstotkov članov zadruge mora biti vpisana v RKG,
  • skupine in organizacije proizvajalcev morajo biti priznane v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje skupin in organizacij proizvajalcev.

Oblika podpore

Podpora se izvaja v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Gre za nepovratno plačilo na vlogo.

Stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe.

 

Višina podpore

Načrtovani znesek na enoto za kolektivne naložbe v kmetijstvu: 209.978,00 evrov/vlogo.

Najnižji znesek podpore znaša 10.000 evrov na vlogo.

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi