IRP03 Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano

Opis

Intervencija je namenjena modernizaciji oziroma gradnji novih zmogljivosti (objektov), namenjenih pripravi kmetijskih proizvodov za trg in distribuciji, s katerimi bomo lažje dosegli cilje boljšega organiziranja in delovanja teh verig v RS, zlasti pa cilje večje konkurenčnosti in tržne usmerjenosti primarnih proizvajalcev kot prvega člena v tej verigi ter povečanja organiziranega odkupa in prodaje

Hkrati pa ta intervencija prinaša številne prednosti vsem akterjem v teh verigah, predvsem z vidika porazdelitve proizvodnih in tržno-cenovnih tveganj, ustvarjanja ekonomij obsega, zadostne, pestre in tudi izvensezonske ponudbe proizvodov za trg…

V okviru intervencije so upravičene naložbe za:

 • ureditev zbirnih centrov, skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov ter prve prodaje kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem,
 • nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov (največ tri vozila),
 • ureditev objektov za začasno nastanitev in oskrbo živali.

Do podpore so upravičene tudi naložbe v digitalne tehnologije.

Upravičeni so stroški naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki predstavlja manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so:

 • organizacije proizvajalcev,
 • skupine proizvajalcev,
 • zadruge,
 • agrarne skupnosti.

Pogoji za pridobitev podpore:

 • agrarna skupnost mora biti registrirana v skladu s predpisom, ki ureja agrarne skupnosti,
 • vsaj 80 odstotkov članov zadruge mora biti vpisana v RKG,
 • skupine in organizacije proizvajalcev morajo biti priznane v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje skupin in organizacij proizvajalcev.
 • člani organizacije proizvajalcev, skupin proizvajalce, zadrug in agrarnih skupnosti in kmetijska gospodarstva upravičencev, ki izvajajo kolektivno naložbo morajo biti vpisani v RKG in oddati zbirno vlogo v letu, ki se določi v javnem razpisu. Pri zadrugah oziroma agrarnih skupnostih, ki imajo lastno primarno kmetijsko pridelavo in bodo uporabljali kolektivno naložbo morajo biti vpisani v RKG in oddati zbirno vlogo v letu, ki se določi v javnem razpisu.

Oblika podpore

Podpora se izvaja v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Gre za nepovratno plačilo na vlogo.

Stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe.

 

Višina podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali stroške na enoto iz kataloga stroškov.

Najnižji znesek podpore znaša 10.000 eurov na vlogo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi