IRP02 Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev

Opis

Namen intervencije je spodbujanje vlaganj v dvig produktivnosti in dodane vrednosti kmetijskih proizvodov. Z vlaganji želimo izboljšati uspešnost trženja teh proizvodov in izboljšati dostop do trga, kar je še posebej pomembno za razvojno perspektivne majhne kmetije ter kmetije na OMD.

Podpirajo se naložbe na gorskih območjih (mehanizacija, skladišča za krmo, pašniki, infrastruktura, objekti, skladišča..), v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, v ureditev trajnih nasadov, v ureditev skladišč in hladilnic za namen prve prodaje, v krožno gospodarstvo (obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije,…), v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov, naložbe v digitalizacijo.

Pri majhnih kmetijah je širši nabor možnih naložb: podpirajo se tudi naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev za izvajanje nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti živali, v nakup kmetijske mehanizacije za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo FFS, neproizvodne naložbe, v zmanjšanje izpustov TGP iz kmetijstva ter v predelavo & trženje kmetijskih proizvodov.

Intervencija se deli na naslednje podintervencije:

A. Naložbe majhnih kmetij,

B. Naložbe kmetij,

C. Naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev. V primeru kolektivnih naložb so upravičenci do podpore skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge.

Pogoji za pridobitev podpore:

Če gre za naložbe na gorskih območjih, mora upravičenec imeti najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na gorskih območjih.

Organizacije proizvajalcev in skupine proizvajalcev morajo biti priznane v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje skupine in organizacij proizvajalcev.

Najmanj 80 % članov zadruge mora biti vpisanih v RKG.

Pri podintervencijah B. in C. mora imeti kmetijsko gospodarstvo standardni prihodek v višini najmanj 12.000 eurov.

 

Oblika podpore

Podpora se izvaja v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Gre za nepovratno plačilo na vlogo.

Stopnja podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih in 10 % za naložbe mladih kmetov.

 

Višina podpore

Načrtovan znesek na enoto za majhne kmetije (podintervencija A): 7.450,00 evrov/vlogo.

Načrtovani znesek na enoto za fizične osebe razen samostojnih podjetnikov posameznikov (podintervencija B): 55.110,00 evrov/vlogo.

Načrtovani znesek na enoto za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike na področju pridelave kmetijskih proizvodov (podintervencija C): 170.507,00 evrov/vlogo.

Najnižji znesek podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.

Metodologijo izračuna stroškov na enoto pripravljata Kmetijski inštitut Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije.

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi