Opis

Plačilo za območja z naravnimi in posebnimi omejitvami (v nadaljevanju: Plačilo OMD) je proizvodno nevezano plačilo, ki se dodeli kot plačilo na ha kmetijske površine. Plačilo OMD je v Sloveniji namenjeno. nadomestitvi dela dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so na zadevnem območju vezani na naravne ali druge omejitve, značilne za posamezno območje. Plačilo je odvisno od resnosti omejitev, ki zadevajo kmetijsko gospodarstvo v OMD v primerjavi z območjem izven OMD.

 

Upravičenci

Plačilo OMD je namenjeno vsem nosilcem KMG, torej fizičnim ali pravnim osebam ali združenju fizičnih ali pravnih oseb, ki:

  • imajo najmanj 1 ha upravičenih kmetijskih površin na katerih so izpolnjene zahteve pogojenosti,
  • izvajajo kmetijsko dejavnost, ki je pridelava kmetijskih proizvodov, vključno z rejo kmetijskih živali (npr. paša), ali vsaj vzdrževanje kmetijskih površin v stanju primernem za pridelavo ali pašo, in sicer s košnjo vsaj enkrat letno do (15.10 tekočega leta),
  • so aktivni kmetje.

 

Opravičena je površina na gorskih območjih, v skladu s členom 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1305/2013), površine, za katere so značilne naravne omejitve, razen gora (v skladu s členom 32(1)(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013) in površine z drugimi omejitvami, značilnimi za posamezno območje (v skladu s členom 32(1)(c) Uredbe (EU) št. 1305/2013).

 

Oblika podpore

Podpora za intervencijo se izvede v obliki letnega nepovratnega plačila za upravičen hektar.

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi