Opis

Podpora olajša zagon dejavnosti, strukturno prilagoditev, poveča vitalnost kmetijskih gospodarstev mladih kmetov, poveča konkurenčnost in trajnost v najranljivejši fazi razvoja podjetniške zamisli, s čimer je spodbujena generacijska pomladitev. Vzpostavitev in razvoj novih gospodarskih dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani mladih kmetov sta namreč finančno zahtevna. Mladi kmetje se spopadajo z ovirami pri dostopu do zemljišč, ki dosegajo visoke cene, posojil, naravnimi razmerami za kmetovanje ter medgeneracijskimi trenji. To vrstna podpora mladim kmetom po začetni vzpostavitvi zagotovi dodatno dohodkovno podporo, predstavlja finančno stimulacijo, stimulacijo razvoja podeželja, krepi sodelovanje in uvajanje novih tehnologij ter ima dodaten pomen za mlade, ki ostanejo na podeželju.

 

Upravičenci

Pogoji upravičenosti do intervencije

  • Izpolnjevanje zahtev iz definicije mladega kmeta.
  • Se prvič vzpostavi kot mladi kmet v letu prve predložitve vloge ali se je vzpostavil v petih letih pred prvo predložitvijo vloge.
  • So upravičeni do plačila v okviru osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost in so aktivni kmetje.

Podpora se dodeli največ za obdobje 5 let in letna podpora se dodeli za največ 90 ha upravičenih hektarjev na kmetijskem gospodarstvu.

 

Oblika podpore

Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete ima obliko enotnega, letnega in nevezanega plačila na upravičen hektar in je namenjena mladim kmetom, ki začenjajo s kmetijsko dejavnostjo.

 

Višina podpore

Načrtovana višina podpore znaša 78,91 evrov/hektar.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi