Opis

Namen sheme je ohraniti habitat za koristne organizme in opraševalce ter izboljšati biotsko raznovrstnost v trajnih nasadih. Kmet mora izvajati vsaj dve od treh navedenih zahtev, ki so namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih.

 

Zahteve za izvajanje

V trajnih nasadih se izvajata vsaj dve od sledečih treh zahtev:

  • zagotovljanje življenjskih prostorov za koristne organizme. Pri tem mora biti zagotovljen 1 življenjski prostor pri skupni površini trajnega nasada do 1 ha, 3 življenjske prostore pri skupni površini trajnega nasada od 1 do 5 ha in vsaj 4 življenjske prostore pri skupni površini trajnega nasada nad 5 ha. Predlagani življenjski prostori: skalnjak, hoteli za koristne organizme, drogovi za ujede, gnezdilnice za ptice, itd.; ali
  • izvajanje košnje ali mulčenja ali valjanja zatravljanega medvrstnega prostora prostora.. Medvrstni prostor se sme istočasno mulčiti oziroma kositi ali valjati samo v vsakem drugem medvrstnem prostoru.

Najkrajši možen čas med dvema mulčenjema ali košnjama ali valjanjema mora biti vsaj 14 dni. 14 dni pred obiranjem nasada se lahko istočasno mulči ali kosi ali valja vse medvrstne prostore. Vendar je za namen obvladovanja karantenskih škodljivih organizmov ali ob pojavu večjega števila škodljivih organizmov dovoljeno pokositi, mulčiti ali valjati zatravljen medvrsten prostor, da se omogoči varen nanos fitofarmacevtskih sredstev. Seznam razmejenih območij za karantenske škodljive organizme pripravi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; ali

  • vzpostavitev cvetočega pasu ali privabilnih posevkov, ki mora predstavljati vsaj 5% površine TN.

Izvaja se lahko na delu površin intenzivnih sadovnjakov, vinogradov in oljčnikov.

Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.

Obtežba z živino ni relevantna.

Upravičenec mora voditi evidenco o delovnih opravilih.

 

Oblika podpore

Podpora za shemo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 80 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na ha.

 

Višina podpore

Letna višina plačila znaša za shemo 273,2 EUR/ha.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi