Opis

Naknadni posevki izboljšajo zaščito tal pred erozijo, preprečujejo izpiranje hranil in ostankov fitofarmacevtskih sredstev, povečujejo vsebnosti organske snovi v tleh, izboljšujejo rodovitnost tal. Zmanjša se potreba po gnojenju z dušikom, kar posredno zmanjša izpuste amonijaka in didušikovega oksida. Podsevki preprečujejo tudi izpiranje dušika (porabijo odvečni dušik) in tako pozitivno vplivajo na stanje voda. Nadalje bo prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev zmanjšalo tveganja in vplive zaradi uporabe FFS za zdravje ljudi in okolje ter izboljšalo stanje voda.

Ker je potrebna mešanica vsaj dveh neprezimnih ali prezimnih kmetijskih rastlin, to pomeni večjo raznolikost, hkrati pa je zelo verjetno, da bo ena od kmetijskih rastlin stročnica. Pridelava v obdobju od jeseni do pomladi, ko vode ne primanjkuje je zelo zanesljiva in ublaži morebitno pomanjkanje krme zaradi poletne suše. S stročnicami se lahko spomladi izognemo gnojenju z N gnojili. Našteto pomembno vpliva tudi na prilagajanje na podnebne spremmebe, v smislu, da se voluminoznakrma pridela v obdobju, ki je iz vidika vremena manj izpostavljeno.

Kot samostojni naknadni posevek je mogoče sejati tudi medovite rastline, ki pozitivno vplivajo na opraševalce.

Na istem gerku ne bo možna kombinacija sheme naknadni posevki in podsveki in sheme ozelenitev ornih porvšin preko zime.

 

Zahteve za izvajanje

  • Kot naknadni posevek se upošteva mešanica vsaj dveh neprezimnih ali prezimnih kmetijskih rastlin ali neprezimen medovit posevek.
  • Naknadni posevki morajo biti z zelenim pokrovom prisotni na ornih površinah od 15. avgusta do 15. oktobra tekočega leta oziroma v primeru, da gre za naknadni posevek, ki je mešanica dveh prezimnih kmetijskih rastlin tudi od 1. septembra do 30. oktobra tekočega leta.
  • Podsevek je posevek kmetijske rastline ali več kmetijskih rastlin različnih botaničnih družin v glavno kmetijsko rastlino.
  • Naknadni posevek ali podsevek se lahko uporabi v proizvodne namene, če se zagotovi zeleni pokrov površine v predpisanem minimalnem obdobju prisotnosti.
  • Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
  • Izvaja se na ornih površinah na območju celotne Republike Slovenije.
  • Obtežba z živino ni relevantna.
  • Upravičenec mora voditi evidenco o delovnih opravilih.

 

Oblika podpore

Podpora za shemo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 80 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na ha.

 

Višina podpore

Letna višina plačila znaša za shemo 137,60 EUR/ha.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi