Opis

Shema predvideva uporabo krmnih dodatkov za zmanjšanje izpustov metana pri reji živali ali uporabo mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze za zmanjšanje izpustov amonijaka in didušikovega oksida.

Ukrep uvajanja krmnih dodatkov je Evropska komisija v Strategiji »od vil do vilic« izpostavila kot enega izmed učinkovitih načinov za zmanjšanje vpliva živinoreje na podnebje in okolje in prehod v bolj trajnostno živinorejo.

Intervencija se deli na dvoje podintervencij:

  • Dodatki za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
  • Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka

 

Zahteve za izvajanje

  • Uporablja se krmne dodatke za zmanjšanje izpustov metana pri reji živali ali mineralna gnojila, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze za zmanjšanje izpustov amonijaka, didušikovega oksida. –
  • Mineralna gnojila, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze morajo imeti status sredstev za gnojenje EU in biti označeni z oznako CE, kot to določa Uredba EU 2019/1009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019, pri čemer so uvrščeni v Funkcijske kategorije 5.A. Inhibitor nitrifikacije, 5.B Inhibitor denitrifikacije ali 5.C. Inhibitor ureaze.
  • Krmni dodatki za zmanjšanje izpustov metana morajo biti vpisani v EU Register krmnih dodatkov, pri čemer morajo biti uvrščeni v kategorijo zootehnični dodatki (dodatki, ki ugodno vplivajo na prirejo živali ali na okolje). Iz odobritvene dokumentacije mora biti razvidno, da dodatek neposredno zmanjšuje izpustove metana iz prebavil rejnih živali. Do plačila so upravičena tudi kmetijska gospodarstva, ki kupujejo krmne mešanice, ki vsebujejo omenjene dodatke. Do plačila niso upravičeni dodatki, ki prispevajo k zmanjšanju izpustov zgolj posredno, prek povečanja učinkovitosti reje.
  • Pri uporabi mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze ali dodatkov za zmanjšanje izpustov metana je treba upoštevati navodila proizvajalca.
  • O uporabi dodatkov ali krmnih mešanic za zmanjšanje izpustov metana ali mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze mora upravičenec voditi predpisane evidence in hraniti dokazila o njihovem nakupu.
  • Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije, razen na najožjih vodovarstvenih območjih – državni nivo, kjer plačila uporabo mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze niso upravičena.
  • Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze se lahko izvaja na delu površin trajnega travinja, na delu površin ornih zemljišč terna delu površin hmeljišč.

 

Oblika podpore

Podpora za shemo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 80 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu.

 

Višina podpore

Za podintervencijo zmanjšanje Dodatki za zmanjševanje emisij amonijaka se plačilo dodeli na hektar. Letna višina plačila znaša 60 evrov/hektar.

Za podintervencijo Dodatki za zmanjšanje emisij TGP se plačilo dodeli na glavo velike živine. Letna višina plačila znaša 60 evrov/GVŽ

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi