Opis

Namen sheme je zmanjšati izpuste amonijaka in vonjave pri gnojenju z živinskimi gnojili. Izboljšala se bo tudi učinkovitost kroženja dušika, kar bo imelo vpliv tudi na zmanjšanje izpustov didušikovega oksida.

Izkušnje iz preteklosti kažejo, da se je gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak v okviru KOPOP razširilo na obdelovalne površine, ne pa tudi na travnike, kjer je bilo pogojeno z zahtevami, ki za kmete niso bile privlačne. Ugotavljamo, da je praksa gnojenja z nizkimi izpusti za Slovenijo tako pomembna, da je ne bi smeli pogojevati z drugimi zahtevami. Druge zahteve so lahko le nadgradnja te sheme v okviru KOPOP. Večina amonijaka, ki ga uspemo zadržati v gnoju v hlevih in med skladiščenjem, se izgubi zaradi neustreznih postopkov gnojenja. Za doseganje predpisane obveznosti znižanja izpustov amonijaka po NEC direktivi za leto 2030 (znižanje izpustov amonijaka za -15% glede na leto 2005) je v Sloveniji treba prilagoditi zlasti dejavnosti gnojenja z živinskimi gnojili. Zato je pomembno, da se shema, ki zahteva uporabo ustreznih strojev za gnojenje z živinskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak, izvaja na čim več površinah, kar zahteva tudi NEC direktiva.

 

Zahteve za izvajanje

  • V primeru travinja se tekoča organska gnojila na površino tal nanaša s pomočjo vlečenih cevi ali vlečenih sani ali z vnosom gnojil neposredno v tla. Uporaba opreme z razpršilno ploščo ni dovoljena.
  • V primeru njiv se tekoča organska gnojila nanese z napravo za direkten vnos ali napravo za nanos neposredno na površino tal. Uporaba opreme z razpršilno ploščo ni dovoljena.
  • V primeru hmeljišč zadelava gnojevke, gnojnice in gnoja v tla takoj oziroma najpozneje 24 ur po aplikaciji v hmeljišče. Zadelava v tla poteka s kultiviranjem oziroma zaoravanjem ali obsipavanjem hmelja. Tekoča organska gnojila se nanašajo z napravo za direkten vnos, napravo za nanos na površino tal v hmeljišču ali z uporabo posebej prilagojenih razpršilcev za nanašanje tekočih organskih gnojil (uporaba prilagojenih plošč za hmeljišča). Uporaba opreme z razpršilno ploščo ni dovoljena.
  • Letni vnos dušika iz organskih gnojil na hektar posamezne enote rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati vrednosti, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
  • Letni vnos dušika iz živinskih gnojil na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi na ravni kmetijskega gospodarstva ne sme presegati vrednosti, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
  • Izvaja se lahko na delu površin trajnega travinja oziroma njiv oziroma hmeljišč.
  • Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije, razen na najožjih vodovarstvenih območjih – državni nivo.
  • Obtežba z živino ni relevantna.
  • Shema zahteva vodenje evidence o delovnih opravilih in evidence o uporabi organskih in mineralnih gnojil.

 

Oblika podpore

Podpora za shemo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 80 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na ha.

 

Višina podpore

Letna višina plačila za leto 2023 znaša 127,2 EUR/ha, za leta 2024-2027 pa 95, 41 EUR/ha.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi