Opis

Shema je namenjena intenzivnejšim kmetijam, da del svojega travinja ohranijo ekstenzivnega ali pa ga z manjšim številom rab travinja in z upoštevanjem prepovedi uporabe dušikovih mineralnih gnojil kot tudi omejenega vnosa dušika iz živinskih gnojil ekstenzivirajo. Kmetje se tako lahko vključijo v shemo le z delom svojega trajnega travinja na kmetiji. Ker je shema nasprotno od sheme Ekstenzivno travinje namenjena intenzivnejšim kmetijam je dodan pogoj, da mora obtežba znašati več kot 0,9 GVZ na hektar KZU na kmetijskem gospodarstvu. Kombinacija med shemama ni dovoljena

 

Upravičenci

Do sheme tradicionalna raba travinja so kmetje upravičeni, če zagotavljajo manjše ali enako število rab travinja od maksimalnega števila rab določenega za območje, kjer se travnik nahaja. Kot maksimalno število rab bo za večji del travinja določena dvakratna raba, na posameznih območjih pa bo dovoljena trikratna raba. Kot ena raba travinja se šteje košnja, lahko pa tudi paša, vendar je v primeru paše dovoljena le jesenska paša, ki manj vpliva na stanje biodiverzitete. Spomladanska in poletna paša nista dovoljeni. Največ dve oziroma na določenih območjih tri rabe trajnega travinja zagotavljajo ohranitev splošne biotske raznovrstnosti na travniku in še vedno ugodno vplivajo na raznolikost rastlinskih in živalskih vrst

 

Zahteve za izvajanje

 • Izvaja se le na območju Slovenije izven območij Natura 2000, za katero se določi maksimalna dvakratna raba travinja, na določenih območjih pa trikratna raba travinja.
 • Na posamezni površini upravičenec lahko izvaja število rab travinja, ki je nižje ali enako maksimalnemu številu rab, ki je določeno za območje na katerem travnik leži.
 • Lahko se izvaja jesenska paša, ki se šteje kot ena raba travinja.
 • Obvezno je spravilo travinja v primeru košnje.
 • Uporaba mineralnega dušika in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
 • Na travinju, ki je vključeno v shemo je dovoljena uporaba največ 40kg dušika na hektar iz organskih gnojil.
 • Obtežba na kmetijskem gospodarstvu mora znašati več kot 0,9 GVZ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi na posameznem kmetijskem gospodarstvu.
 • Mulčenje ni dovoljeno.
 • Izvaja se lahko na delu površin travinja.
 • Upravičenec lahko v shemo vstopi z največ 20% travinja na kmetijskem gospodarstvu.
 • Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih in evidence o nanosu organskih in mineralnih gnojil.

 

Oblika podpore

Podpora za shemo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 80 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na ha.

 

Višina podpore

Letna višina plačila znaša za shemo 129,03 EUR/ha.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi