Opis

V shemo Ekstenzivno travinje kmet vstopi z vsem travinjem na kmetijskem gospodarstvu in za vso travinje mora izpolnjevati zahteve upravičenosti.

Z obremenitvijo med 0,2 in 0,9 GVŽ na ha KZU na kmetijskem gospodarstvu podpiramo ekstenzivno rabo travinja in preprečujemo intenzifikacijo travinja ter morebitne negativne vplive na okolje, kot so presežek gnojil zaradi intenzivne živinoreje ali večja potreba po gnojenju z dušikom.

Poleg tega shema prispeva k upravljanju hranil v tleh, saj prepoveduje uporabo mineralnih gnojil. S prepovedjo uporabe mineralnih gnojil in s tem manjšo porabo dušika bo shema prispevala k zmanjšanju izpustov dušikovega oksida in amonijaka. Z omejitvijo obremenitve na 0,9 GVŽ/ha KZU se v primerjavi z drugimi kmetijami zmanjša potreba po nakupu krmnih žit in oljnih tropin ter s tem vnos dodatnih rastlinskih hranil na kmetijsko gospodarstvo. S prepovedjo uporabe mineralnih gnojil in nizke obremenitve bo shema vplivala tudi na kakovost vode.

 

Zahteve za izvajanje

  • Obvezno je spravilo travinja, če se izvaja košnja.
  • Mulčenje ni dovoljeno.
  • Uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
  • Izvajati se mora na vseh travnikih kmetijskega gospodarstva.
  • Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.
  • Povprečna letna obtežba z živino mora biti od 0,2 do 0,9 GVŽ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi na posameznem kmetijskem gospodarstvu.
  • Ni dovoljen prevzem organskih gnojil iz drugega kmetijskega gospodarstva in uporaba drugih organskih gnojil.
  • Upravičenec mora voditi evidence o delovnih opravilih in evidence o nanosu organskih in mineralnih gnojil.

 

Oblika podpore

Podpora za shemo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 100 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na ha.

 

Višina podpore

Letna višina plačila znaša za shemo 45,65 EUR/ha.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi