Opis

Dohodkovna podpora je namenjena zlasti ohranjanju obsega krav molznic v gorskem območju, kjer zaradi reliefnih danosti prevladuje trajno travinje in krave molznice pomembno prispevajo k izrabi trajnega travinja ter neposredno preprečujejo zaraščanje na teh območjih. Z dohodkovno podporo se sledi zlasti cilju uravnavanja ekonomskega položaja na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z rejo krav molznic in s tem prispevamo k njihovi konkurenčnosti.

 

Upravičenci

Kmet je upravičen do podpore za mleko v gorskih območjih: če je njegovo kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v gorsko območje, če je v letu pred letom oddaje vloge za podporo za mleko v gorskih območjih njegova oddaja in neposredna prodaja mleka znašala več kot nacionalna povprečna mlečnost oziroma nacionalna povprečna mlečnost za kmete, ki so vključeni v ekološko rejo mleka, in če v tekočem letu redi vsaj dve kravi, ki:

  • so od vključno prvega dne obvezne reje označene, registrirane ter vodene v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi;
  • so prisotne na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje;
  • so ustrezne pasme;
  • So telile v zadnjih dveh letih pred obdobjem obvezne reje;
  • so iz črede krav molznic, kar se določi glede na podatek o oddanem in/ali neposredno prodanem mleku na kmetiji.

 

Oblika podpore

Podpora se dodeli v obliki enotnega plačila na upravičeno kravo molznico le na gorskem območju.

 

Višina podpore

Načrtovani znesek na enoto: 91,00 evrov/kravo molznico.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi