Opis

Krave dojilje pomembno omogočajo izrabo travinja, ki v Sloveniji predstavlja več kot polovico vseh kmetijskih zemljišč v uporabi in ki je še zlasti značilno za OMD-območja. Pri kravah dojiljah je kazalnik BDV/ uro efektivnega dela v primerjavi z drugimi sektorji najnižji in pri tem zelo močno odstopa od vseh ostalih kmetijskih sektorjev, saj znaša v izhodišču (brez upoštevanja učinka nove SKP) le 1,10€ S spremembo kmetijske politike (ukinitev plačilnih pravic, prerazporeditveno plačilo, eko sheme in dohodkovno vezana podpora dvignejo BDV/uro efektivnega dela na 1,70€, pri tem večji del (0,6€) prispeva vezana dohodkovna podpora.

 

Upravičenci

Kmet je upravičen do podpore, če redi vsaj 2 kravi dojilji.

Kot krava dojilja se šteje krava, ki:

  • je iz črede krav dojilj in primerne pasme
  • je telila in je skupaj s svojim teletom na kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje
  • je od vključno prvega dne obdobja obvezne reje označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi.
  • V primeru, da se krava dojilja nahaja na kmetijskem gospodarstvu, ki je razvrščeno v OMD je dohodkovna podpora za vezano plačilo za krave dojilje na enoto 30% višja od podpore na enoto pri ostalih kravah dojiljah.

 

Oblika podpore

Podpora se dodeli v obliki enotnega plačila na upravičeno kravo dojiljo, pri tem je podpora za 30% višja za krave dojilje, ki se nahajajo na OMD območjih.

 

Višina podpore

Načrtovani znesek na enoto: 76,60 evrov/kravo dojiljo.

Načrtovan znesek na enoto: 99,58 evrov/kravo dojiljo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi