Opis

Sektor reje bikov in volov oz. telic v Sloveniji je sektor, ki ga bremeni neugodna agrarna struktura, slaba pridelava travniške krme in njivskih košenin, pomanjkanje kmetijskih površin, pomanjkanje telet za pitanje (po podatkih je vsako leto za nadaljnje pitanje uvoženih okoli 25.000 telet) kar je tudi eden od razlogov za majhne črede ter nestabilne ekonomske razmere. Nizka intenzivnost je tudi posledica slabe tehnološke razvitosti kmetijskih gospodarstev (npr. slabo urejeni hlevi, ki so brez možnosti uvajanja novih tehnologij).

Prav tako se pri prireji mesa, ki je poleg mleka najpomembnejša panoga v Sloveniji, kmetijska gospodarstva srečujejo s težavo preskrbe s teleti, tako da so govedorejci odvisni od nakupa telet v tujini, posledično pa beležimo manjši vpis v shemo kakovosti. Tako je treba zasledovati tudi cilj povečanja ponudbe mesa govedi v shemah višje kakovosti, kjer trenutno primanjkuje telet za nadaljnje pitanje, ki so rojena v Sloveniji, zato so nujne investicije in prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, proizvodno vezane podpore, povezovanje deležnikov ter podpore za uveljavitev sheme Izbrana kakovost.

Sektor pitanja govedi se spopada z nizko BDV na uro efektivnega dela, ki v izhodišču (brez učinka nove SKP) znaša 5,90 EUR BDV/h in je med najnižjimi med sektorji (nižja je le še pri kravah dojiljah).

 

Upravičenci

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki redi vsaj dva bika in/ali vola in/ali telici (nadalje v besedilu govedo).

Kmet je upravičen do vezane podpore za rejo govedi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • govedo je na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v reji v času obdobja obvezne reje;
  • govedo mora biti oddano v zakol ali izvoz v zadevnem letu do vključno določenega datuma in ob zakolu ali izvozu ne sme biti mlajše od 9 mesecev;
  • v primeru, da ima kmetijsko gospodarstvo certifikat za govedo za shemo Izbrana kakovost oziroma je govedo vključeno v ekološko rejo je dohodkovna podpora za vezano plačilo za rejo govedi na enoto 30% višja od podpore na enoto pri ostalem govedu
  • govedo je od vključno prvega dne obdobja obvezne reje označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo..

 

Oblika podpore

Podpora se dodeli v obliki enotnega plačila na upravičeno žival govedi. Pri tem se govedu , ki je certificirano v shemo Izbrana kakovost in govedu, ki je vključeno v ekološko rejo nameni 30% višja podpora na enoto.

 

Višina podpore

Načrtovan znesek podpore znaša 49,84 evrov/žival govedi,

Načrtovan znesek podpore za govedo, ki je certificirano v shemo Izbrana kakovost in govedu, ki je vključeno v ekološko rejo znaša 64,80 evrov/žival goveda.

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi