Opis

Reja drobnice je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost, ki pomembno deluje proti zaraščanju kmetijskih površin. Večina rej (93%) se nahaja v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in so ekstenzivne. Sektor omogoča ekstenzivno rabo travinja in pomembno preprečuje zaraščanje kmetijskih površin, zato prispevata tudi k cilju trajnostne živinoreje in zaradi preprečevanja zaraščanja tudi k ohranjanju splošne biodiverzitete.

Podpora sektorju je zelo pomembna za ekonomsko vzdržnost in odpravo težav, s katerimi se soočajo rejci drobnice. Pomembna pa je tudi zaradi socialnih razlogov in tradicije.

 

Upravičenci

Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za rejo drobnice, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • na dan 1. februar tekočega leta redi 14 ali več ovc, koz, ovnov ali kozlov, ki so do tega dne dosegle starost najmanj devet mesecev
  • drobnica iz prejšnje alineje mora biti prisotna na kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje
  • drobnica je od vključno prvega dne obdobja obvezne reje označena, registrirana ter vodena v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo drobnice; mora biti označena v skladu z določili predpisov o označevanju in registraciji drobnice ter vpisana v register drobnice na kmetijskem gospodarstvu.

 

Oblika podpore

Podpora se dodeli letno v obliki enotnega plačila na drobnico.

 

Višina podpore

Načrtovana višina podpore znaša 18,52 evrov/glavo drobnice

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi