Opis

Primarni cilj intervencije je vsaj delno izboljšati dohodkovni položaj kmetov in podporo dodeliti vsem kmetom, ki izpolnjujejo pogoje pogojenosti, za vse njihove upravičene hektarje.

Ker je podpora proizvodno nevezana, je neodvisna od tekočega obsega kmetijske proizvodnje in predstavlja za kmetijska gospodarstva stabilen vir prihodka ne glede na (začasno) znižanje prireje oz. pridelave zaradi stanja na trgu ali zaradi neugodnih vremenskih razmer ter tako kmetu omogoča, da se bolje odziva na tržne razmere.

 

Upravičenci

Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost je namenjena vsem kmetom oz. vlagateljem, ki:

  • imajo najmanj 1 ha upravičene kmetijske površine,
  • izvajajo kmetijsko dejavnost, ki je ali pridelava kmetijskih proizvodov, vključno z rejo kmetijskih živali (npr. paša), ali vzdrževanje kmetijskih površin v stanju, primernem za pridelavo ali pašo, in sicer s košnjo vsaj enkrat letno do 15.10. tekočega leta
  • so aktivni kmetje.

 

Oblika podpore

Podpora se dodeli letno v obliki enotnega plačila na hektar ugotovljene upravičene površine.

Plačilo je po vrednosti enako za vse nosilce KMG (le vpliv degresije) in za vse rabe upravičenega hektarja (ne glede na dejstvo ali gre za orno zemljišče, trajne nasade ali trajno travinje) in ne zavisi od vrste ali obsega proizvodnje.

 

Višina podpore

Načrtovan znesek podpore na enoto je 200 evrov/hektar.

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi