27. 2. 2017 – Navodila za poročanje LEADER 2016

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje LEADER so namenjena lokalnim akcijskim skupinam (v nadaljevanju: LAS), ki so upravičenci do sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) – ukrepi LEADER.

Poročanje je za LAS in za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvezno. Način poročanja in obvezni kazalniki so predpisani s strani Evropske Komisije. Nekatere podatke pa MKGP potrebuje za svoje evidence in za nadaljnjo načrtovanje ukrepov. Podatki, potrebni za poročanje, se zbirajo na več nivojih. Večji del podatkov MKGP pridobi iz lastnih baz in evidenc ter na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podatke, ki se nanašajo na posamezne projekte LAS in njihove rezultate, pa lahko zagotovi le LAS. V ta namen je MKGP pripravilo posebne obrazce za poročanje LEADER, ki so dostopni na spletni strani programa razvoja podeželja.

Poleg poročanja o projektih, odobrenih v programskem obdobju 2007–2013 in izplačanih v letu 2016 (poročajo le LAS, ki so imeli zaključene projekte v letu 2016), je potrebno ločeno izpolniti še vprašalnik za samoocenjevanje LAS, ki se nahaja na povezavi https://www.1ka.si/a/118906 (poročajo vsi LAS v programskem obdobju 2014–2020). Vsak LAS izpolni vprašalnik za samoocenjevanje le enkrat (en vprašalnik za en LAS). Zaradi lažje priprave LAS na odgovarjanje na vprašalnik za samoocenjevanje vam v pomoč pošiljamo še Excel obliko vprašalnika.  Odgovori na vprašalnik za samoocenjevanje LAS bodo uporabljeni pri vrednotenju »Presoja rezultatov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje LEADER za leto 2016

Obrazec za poročanje LAS za leto 2016

Samoocenjevalni obrazec

Deli z drugimi