Operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Zupan 2 UK resize

 

Cilj

Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki in kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje.

 

Opis

Podpora se dodeli naložbam v dejavnosti obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter dejavnosti prve predelave lesa ”small scale” obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo ter prvo predelavo lesa majhnega obsega sodi: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnjo lesenih železniških pragov, proizvodnjo lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo, ki so omejeni na “small scale”.

Majhen obseg predelave lesa (»small scale«) pomeni:

Namen teh naložb je vzpostaviti ustrezno velike razširjene obrate za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa in impregnacija lesa ter predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov ter ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno-lesne verige.

 

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne in povratne finančne pomoči v obliki finančnih instrumentov.

 

Višina podpore

1. Nepovratna pomoč

Stopnja javne podpore je 40 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 EUR.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

 

2. Povratna pomoč v obliki finančnih instrumentov – portfeljska ali individualna garancija.

Končni prejemnik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Glede na velikost je končni prejemnik mikro ali malo podjetje. 

Stopnja intenzivnosti pomoči znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe, pri čemer mora biti ta stopnja pomoči upoštevana tako na ravni stroškov naložbe kot tudi na ravni stroškov celotnega projekta, ki poleg stroškov naložbe lahko vključuje tudi stroške obratnih sredstev. Nadalje se z zneskom pomoči ne sme preseči najvišjega dovoljenega zneska po pravilu “de minimis” v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

Višina garancije za posamezno posojilo lahko znaša do največ 80 % zneska posojila.

Posojilo, ki je zavarovano z garancijo, lahko znaša do 100 % upravičenih stroškov projekta.

V primeru kombinacije finančnih instrumentov z nepovratnimi sredstvi iz druge operacije, mora izvajalec finančnega instrumenta oziroma finančna institucija, ki dodeli posojilo, zavarovano garancijo preveriti, da bruto ekvivalent nepovratnih sredstev, povezan s posojilom, ki je bilo zavarovano z garancijo, skupaj z drugimi oblikami podpore, dodeljenimi posamezni naložbi, ne preseže najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti pomoči, opredeljene pri posamezni operaciji za takšno naložbo, in najvišjih zneskov podpore po pravilu “de minimis” ali najvišjih dovoljenih stopenj intenzivnosti pomoči iz predpisov, ki urejajo državne pomoči.

 

Kombinacija nepovratne podpore iz PRP 2014–2020 s finančnim instrumentom v obliki garancije je dovoljena.

 

 

(Opis operacije je posodobljen skladno s 6. spremembo PRP iz aprila 2019 – ni bilo sprememb)

 

Deli z drugimi