Operacija: Ureditev gozdne infrastrukture: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

gozdna cesta SpelaStern resize

Opis

Podpora je namenjena:

Do podpore niso upravičene naložbe v gozdove, ki so v lasti RS in gozdove v lasti pravnih oseb, ki so v 50 odstotnem ali v večjem deležu v lasti RS.

Podpora v okviru tega ukrepa se dodeli v skladu z Uredbo 720/2014/EU.

Cilj: ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so lastniki in solastniki zasebnih gozdov ter njihova združenja, agrarne in pašne skupnosti ter druge fizične in pravne osebe, ki so pooblaščene za izvedbo naložbe.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

1. stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in pripadajoče opreme;

2. stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in pripadajoče opreme;

3. prispevek upravičenca v naravi kot lastno delo upravičenca v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU, ki ga neodvisno oceni Zavod za gozdove Slovenije.

4. splošni stroški v zvezi z izdatki iz prejšnjih točk tega odstavka, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih del.

Upravičenost stroškov je podrobno opredeljena v določbah 45. člena Uredbe 1305/2013/EU in 69. člena Uredbe 1303/2013/EU.

Kadar gre za prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

Pri izvedbi te operacije se bodo upoštevale določene specifične zahteve iz vidika upravičenosti stroškov v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Pogoji za upravičenost

  1. Operacija se mora izvajati na gozdni posesti, ki leži na območju Republike Slovenije.
  2. Operacija se lahko izvaja le na območjih, kjer odprtost z gozdnimi prometnicami po izvedeni naložbi ne bo presegala optimalne odprtosti.
  3. Možnost gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste mora biti skladna z omejitvami in pogoji iz gozdnogospodarskega načrta, možnost gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake pa iz gozdnogojitvenega načrta.
  4. Izdelan mora biti izračun Zavoda za gozdove Slovenije, iz katerega je razvidno zmanjšanje stroškov gospodarjenja z gozdom.
  5. Pridobljena morajo biti upravna soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, gradnjo gozdnih prometnic, urejanja prostora, varstvo kulturne dediščine in varstva okolja. Na območjih Natura 2000 je treba pridobiti naravovarstveno soglasje za vse prometnice skladno z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 z vsemi spremembami). V primeru, da potrebna soglasja niso pridobljena, Zavod za gozdove prekine postopek priprave in gradnje gozdne prometnice.
  6. Izdelana mora biti dokumentacija za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste ali gozdne vlake ter pripravo gozdne vlake, ki se gradi, rekonstruira ali pripravlja v skladu s Pravilnikom o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09 z vsemi spremembami).

 

Vrsta podpore
nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore je 500 EUR.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Upravičenci lahko (po izdaji odločbe o pravici do sredstev) plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 30 % vrednosti javne podpore.

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi