Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Opis

Podpora je namenjena naložbam v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. S tehnološko posodobitvijo teh namakalnih sistemov se zagotavlja zmanjšana poraba vode in s tem racionalnejše upravljanje z vodnimi viri. Naložbe morajo biti izvedene v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, graditev objektov in urejanje prostora, brez namakalne opreme, ki vključujejo vodni vir.

Cilj: izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječih namakalnih sistemov in zmanjšana poraba vode

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne osebe, ki so s strani lastnikov kmetijskih zemljišč pooblaščeni za izvedbo naložb.

 

Upravičeni stroški

Do podpore so upravičeni:

  1. Stroški materiala in del za izvedbo naložbe v tehnološko posodobitev namakalnih sistemov in naložbe v namakalni razvod skupaj s stroški dobave in montaže;
  2. Stroški opreme črpališča in transformacijskih postaj ter
  3. Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru prve in druge točke.

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 

Pogoji za upravičenost:

  1. Pravnomočna odločba ali drugi akt o uvedbi namakanja.
  2. Vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode. Če se za namakanje kmetijskih zemljišč rabi voda iz površinskih vodotokov in izvirov, mora biti v vodnem dovoljenju določen ekološko sprejemljivi pretok po predpisu, ki ureja kriterije za določitev ter način spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka.
  3. Najkasneje do zaključka naložbe morajo biti namakalni sistemi opremljeni z vodomeri.
  4. Naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov morajo po predhodni oceni omogočati za najmanj 15 % potencialni prihranek vode glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema.
  5. Če naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, pri katerih je bilo v zadevnem načrtu upravljanja povodja količinsko stanje ocenjeno z manj kot dobro, se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje v skupni porabi vode najmanj v višini 50 % potencialnega prihranka vode, ki je mogoč na ravni naložbe.
  6. Pogoja upravičenosti iz 4. in 5. točke tega odstavka se ne uporabljata za naložbe v obstoječe objekte in pripadajočo opremo za namakanje, ki vplivajo le na energetsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda.
  7. Za vsak poseg v okolje, mora biti skladno s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvedena presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek presoje, če so preseženi pragovi, določeni v prilogi tega predpisa, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Predhodni postopek presoje vplivov na okolje, mora biti izveden predno se zaprosi za dodelitev podpore. Če se v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imel poseg pomembne vplive na okolje, je treba zanj pridobiti presojo vplivov na okolje, sestavni del katere je tudi presoja sprejemljivosti vplivov na območja Natura 2000, in se zaključi z izdajo okoljevarstvenega soglasja. S tem se izvajajo tudi obveznosti iz 6. člena Direktive 92/43/ES.

 

Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR na vlogo.

Upravičenci lahko (po izdaji odločbe o pravici do sredstev) plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 30 % vrednosti javne podpore.

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi