Operacija: Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Opis
Podpora je namenjena naložbam v izgradnjo in dograditev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, vključno z izgradnjo vodnih virov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, brez namakalne opreme.

Cilj:
– zagotavljanje stabilne pridelave v kmetijstvu

 

Upravičenci
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne osebe, ki so s strani lastnikov kmetijskih zemljišč pooblaščeni za izvedbo naložb.

 

Upravičeni stroški

Do podpore so upravičeni:

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

Pri izvedbi te operacije se bodo upoštevale določene specifične zahteve iz vidika upravičenosti stroškov v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Pogoji za upravičenost

1. Pravnomočna odločba o uvedbi namakanja v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča (opredeljeno v Opisu vrste operacije).

2. Vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode. Če se za namakanje kmetijskih zemljišč rabi voda iz površinskih vodotokov in izvirov, mora biti v vodnem dovoljenju določen ekološko sprejemljivi pretok po predpisu, ki ureja kriterije za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (opredeljeno v Opisu vrste operacije).

3. Najkasneje do zaključka naložbe morajo biti namakalni sistemi opremljeni z vodomeri.

4. Če naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, pri katerih je bilo v zadevnem načrtu upravljanja povodja količinsko stanje ocenjeno z manj kot dobro, se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje v skupni porabi vode najmanj v višini 50 % potencialnega prihranka vode, ki je mogoč na ravni naložbe.

5. Naložba, katere rezultat je neto povečanje namakalnega območja, ki vpliva na določeno telo podzemnih ali površinskih voda, je upravičena do podpore le, če količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem načrtu upravljanja povodja ni bilo ocenjeno z manj kot dobro in če je iz okoljske analize razvidno, da naložba ne bo imela nobenega pomembnega negativnega vpliva na okolje.

6. Ne glede na določbe iz 5. točke je lahko naložba, katere rezultat je neto povečanje namakalnega območja, pri katerem je bilo količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem načrtu upravljanja povodja ocenjeno z manj kot dobro, upravičena do podpore, če:

7. Ne glede na določbe iz 5. točke je lahko naložba, katere rezultat je neto povečanje namakalnega območja, pri katerem je bilo količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem načrtu upravljanja povodja ocenjeno z manj kot dobro, upravičena do podpore, če bo oskrbovan z vodo iz obstoječega zbiralnika, ki ga je pristojni organ odobril pred 31. 10. 2013, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

8. Za vsak poseg v okolje, mora biti skladno s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvedena presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek presoje, če so preseženi pragovi, določeni v prilogi tega predpisa, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Predhodni postopek presoje vplivov na okolje, mora biti izveden predno se zaprosi za dodelitev podpore. Če se v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imel poseg pomembne vplive na okolje, je treba zanj pridobiti presojo vplivov na okolje, sestavni del katere je tudi presoja sprejemljivosti vplivov na območja Natura 2000, in se zaključi z izdajo okoljevarstvenega soglasja. S tem se izvajajo tudi obveznosti iz 6. člena Direktive 92/43/ES.

 

Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR na vlogo.

Upravičenci lahko (po izdaji odločbe o pravici do sredstev) plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 30 % vrednosti javne podpore.

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 1. spremembo PRP z dne 23. 3. 2016)

Deli z drugimi