Ukrep M16 – Sodelovanje

Cilj ukrepa je pospešiti prenos znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso.

Ukrep se izvaja preko štirih podukrepov:

Opis

Ukrep podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi bo akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje gospodarskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti.

Ukrep bo zlasti namenjen spodbujanju projektov sodelovanja, ki bodo imeli za cilj doseganje večje produktivnosti in hkrati tudi večje trajnosti na področju kmetijstva. V okviru tega bo poseben poudarek namenjen spodbujanju tehnološkega razvoja in zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti površinskih in podzemnih voda.

 

Upravičenec do podpore v okviru tega ukrepa je vodilni partner, skupaj z drugimi člani partnerstva. Za namen izvedbe projektov iz tega ukrepa se vzpostavi partnerstvo na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju.

 

Podpora znaša 100 % upravičenih stroškov.

Namenjena je projektom, ki bodo vključevali praktične vidike in rezultate, ter ne projektom, ki so le raziskovalni. Rezultati projektov morajo biti razširjani med zainteresirano javnostjo in posredovani ciljnim skupinam.

Za vse podukrepe (M16.2, M16.4, M16.5 in M16.9) znotraj ukrepa M16 se s 3. spremembo PRP 2014-2020 uvaja standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela na projektu, in sicer za člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, za člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik in za člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost ((kot npr. samostojni raziskovalec).

V okviru podukrepa 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in podukrepa 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam se uvaja dodatno standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela zaposlenih na projektu, in sicer za vodjo projekta ter strokovnega in tehničnega sodelavca na projektu.

 

 

(Opis ukrepa je posodobljen skladno 8. spremembo PRP – julij 2020)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi