Operacija: Vinogradništvo: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Foto: Vinograd v Goriških Brdih (avtor: Rajko Gorjan, Foto natečaj Moje podeželje).

Opis

Zahteve v okviru operacije Vinogradništvo so namenjene ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, zmanjševanju erozije ter izpiranja hranil.

Zahteve v okviru operacije Vinogradništvo pomenijo spremembo obstoječih kmetijskih praks.

Operacija vključuje obvezni in izbirne zahteve. Upravičenec mora izvajati obvezno zahtevo, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev te operacije.

A. Obvezna zahteva:

• VIN_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov
Z namenom racionalnejše in bolj ciljne rabe fitofarmacevtskih sredstev se v obdobju od 1. 5. do 15. 8. tekočega leta uporabljajo feromonske vabe in/ali lepljive plošče, s katerimi se spremlja številčnost in čas pojava škodljivcev kot merilo potrebnih ukrepov varstva. Število potrebnih vab je določeno z navodili proizvajalca feromonskih vab in lepljivih plošč.

Pri izvajanju zahteve se upoštevajo navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.

Zaradi izvajanja te zahteve se število škropljenj z insekticidi iz konvencionalne pridelave v intenzivnih vinogradih zmanjša za 30 % glede na navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: vinogradi z nagibom do 35 % in vinogradi z nagibom nad 35 %.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

B. Izbirne zahteve:

• VIN_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi

Za talno gnojenje se lahko uporabljajo samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES, oziroma organska gnojila. Z izvajanjem zahteve se izboljša struktura in rodovitnost tal, povečuje odpornost rastlin pred boleznimi in povečuje nastanek humusa v tleh.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: vinogradi z nagibom do 35% in vinogradi z nagibom nad 35%.
– Obseg: vse površine vinogradov.
– Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

• VIN_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod trtami)

Zahteva je namenjena zatiranju plevelov v vrstnem prostoru brez uporabe herbicidov. Prispeva tudi k ohranjanju rodovitnosti tal, večji biološki aktivnosti, zadrževanju vlage v tleh in zaščiti rastlin pred ekstremnimi temperaturami. Tla v vrsti pod trsi se lahko plitvo obdela ali pa se rastline – plevele večkrat pokosi ali zmulči.

Ker uporaba herbicidov ni dovoljena, se z izvajanjem zahteve doseže zmanjšanje skupne porabe fitofarmacevtskih sredstev.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: vinogradi z nagibom do 35% in vinogradi z nagibom nad 35%.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

• VIN_INSK: Opustitev uporabe insekticidov

Zahteva je namenjena pridelavi grozdja brez uporabe insekticidov, razen za obvladovanje karantenskih škodljivcev, s čimer se dodatno zmanjša negativne učinke insekticidov na okolje in poveča populacijo koristne favne.

• VIN_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino

Izvajanje zahteve prispeva k obogatitvi tal z organsko snovjo in hranili, povečevanju humusa v tleh in izboljšanju zračno vodnega režima v tleh in zaščiti tal pred erozijo.

Zahteva se izvaja v vsakem medvrstnem prostoru, ki je pokrit z negovano ledino. Po trgatvi se tla v medvrstnem prostoru obdelajo s podrahljačem ali drugim primernim strojem, tako da se ne uniči ozelenitve v celoti. Po potrebi se ozelenjene površine doseje s primernimi kmetijskimi rastlinami. Rastline se zmulči oziroma pokosi. S tem se tla pognojijo in obogatijo z organsko snovjo. Če je vinograd na terasah, je košnja brežin teras obvezna. Dovoljen je neozelenjen pas pod trtami.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: vinogradi z nagibom do 35 % in vinogradi z nagibom nad 35 %, če so terasirani.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

VIN_MEDV: Pokritost tal čez zimo v vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit z negovano ledino

Izvajanje zahteve prispeva k obogatitvi tal z organsko snovjo in hranili, povečevanju humusa v tleh in izboljšanju zračno vodnega režima v tleh in zaščiti tal pred erozijo.

Zahteva je, da se po trgatvi tla v vsakem medvrstnem prostoru, ki ni pokrit z negovano ledino, po trgatvi zasejejo z rastlinami odpornimi na mraz in primernimi za zimsko kratkotrajno ozelenitev, najmanj v obdobju od 1. 11. tekočega leta do 15. 2. naslednjega leta. Rastline v jeseni izkoristijo presežke dušika v tleh in ga vežejo v biomaso, s čimer se zmanjša njegovo izpiranje v podtalje. Poleg tega razvite rastline preko zime zmanjšujejo vetrno in vodno erozijo. Spomladi, ko dosežejo primerno velikost, se rastline zmulči oziroma pokosi, s čimer se tla obogatijo z organsko snovjo. Če je vinograd na terasah, je košnja brežin teras obvezna. Dovoljen je neozelenjen pas pod trtami.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: vinogradi z nagibom do 35% in vinogradi z nagibom nad 35%, če so terasirani.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: vinorodna dežela Primorska in vinogradi na terasah po celotni Sloveniji.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Vinogradništvo vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom izboljšanja stanja tal.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Vinogradništvo se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 60% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:
– imeti najmanj 1 ha kmetijskih površin v smislu 4. člena Uredbe 1307/2013/EU;
– biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
– opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
– imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

 

Vrsta podpore

Podpora za izvajanje operacije Vinogradništvo sestoji iz plačila na hektar za izvajanje obveznih zahtev in/ali najmanj ene izbirne zahteve po lastni izbiri upravičenca.

 

Višina podpore (v EUR/ha):

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi