Operacija: Steljniki: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Pozno košeni travniki v okolici reke Reke (foto: Slavko Polak).

DiasiNatura Reka travnik SlavkoPolak resize

Foto: Pozno košeni travniki v okolici reke Reke (avtor: Slavko Polak).

 

Opis

Operacija Steljniki pomeni spremembo obstoječih praks in se izvaja na habitatih nekaterih kvalifikacijskih vrst metuljev na območjih Natura 2000.

Operacija je namenjena ohranjanju steljnikov (travniki, ki se kosijo v poznem poletju). S tem se varujejo vrste, ki potrebujejo zelo ekstenzivno rabo (košnjo le enkrat letno ali celo enkrat na dve leti). Primer vrste, ki se varuje s to zahtevo je barjanski okarček (Coenonympha oedippus).

Operacija Steljniki vključuje dve obvezni zahtevi, in sicer:

• STE_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 25.8.

Prepoved rabe (košnje in paše) do 25.8. na ekološko pomembnih območjih steljnikov, je namenjena ohranjanju steljnikov (t.j. travnikov, ki se kosijo v poznem poletju). S pozno košnjo po 25.8. se varujejo vrste, ki potrebujejo zelo ekstenzivno rabo (košnjo le enkrat letno). Vlažni travniki, kjer je intenzivna kmetijska raba težko izvedljiva, predstavljajo pomembno zatočišče številnim živalskim vrstam. Na takih travnikih živijo zelo redke travniške ptice npr., kosec (Crex crex) in pisana paleta metuljev, med drugim tudi barjanski okarček (Coenonympha oedippus), ki je ena najbolj ogroženih vrst območij Natura 2000. Travniki, ki so življenjski prostor metulja barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) praviloma uspevajo na tleh, revnih s hranili, ki se gnojijo le izjemoma in še to v majhnih količinah. Za ohranjanje ustreznega habitata je zato popolna prepoved gnojenja potreben ukrep.

V okviru izvajanja te zahteve na ekološko pomembnih območjih steljnikov košnja in paša nista dovoljeni pred 25.8. Pri tem velja popolna prepoved gnojenja.

– Obtežba: 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
– Raba: trajno travinje.
– Obseg: del površin trajnega travinja, ki ležijo znotraj ekološko pomembnih območij steljnikov.
– Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
– Območje izvajanja: ekološko pomembna območja steljnikov.
Učinki:
– ohranjanje barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus);
– ohranjanje travniških vrst ptic;
– preprečevanje opuščanja kmetijske rabe in zaraščanja travnikov;
– semenitev in povečevanje vrstne pestrosti trav;
– ohranjanje travniških habitatnih tipov, ki uspevajo na oligotrofnih tleh.

 

• STE_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10% površine travnika

Puščanje nepokošenih pasov ima pozitivne učinke na vrste in habitatne tipe. Nepokošen del namreč predstavlja donorsko cono za vrste, ki so zaradi kmetijske rabe, ki ne upošteva njihovih ekoloških zahtev, prizadete. Prav tako nepokošeni deli predstavljajo pomemben refugij (zatočišče) različnim vrstam sesalcev, ptic, metuljev in ostalih žuželk. Puščanje nepokošenega pasu prek zime je še posebej pomembno z vidika zagotavljanja ustreznih razmer za uspešno realizacijo celotnega razvojnega ciklusa metuljev.

Namen zahteve je spodbuditi dobro okoljsko prakso na travnikih zmerne intenzivnosti. Izvajanje dodatnih zahtev bo okoljsko in naravovarstveno vlogo teh travnikov še dodatno okrepilo. Specifika slovenskega travinja je velika razdrobljenost, razgibana konfiguracija ter stikanje površin z nekmetijskimi rabami. Prispevala bo k vzdrževanju ugodnega stanja sosednjih habitatov, ki bodo ciljno varovani v okviru drugih operacij.

Nepokošen pas, ki znaša 5 do 10 % površine travnika, se v naslednjem letu ne sme pokositi pred 25.8.

– Obtežba: 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
– Raba: trajno travinje.
– Obseg: del površin trajnega travinja, ki ležijo znotraj ekološko pomembnih območij steljnikov.
– Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
– Območje izvajanja: ekološko pomembna območja steljnikov.
Učinki:
– ohranjanje in povečanje možnosti preživetja ogroženih vrst žuželk (metuljev, kobilic) in drugih živali na travniku (ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi), omogočanje semenitve rastlin in ohranjanje rastlinskih vrst, ki so značilne za naravno travinje;
– zagotavljanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Steljniki vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom ohranjanja steljnikov (travniki, ki se kosijo v poznem poletju) in s tem varovanja prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki potrebujejo zelo ekstenzivno rabo. 

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Steljniki se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 

Vrsta podpore

Podpora za izvajanje operacije Steljniki sestoji iz plačila na hektar za izvajanje obveznih zahtev.

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Steljniki znaša 100% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji. Pri obvezni zahtevi STE_KOS sta opredeljeni dve višini plačila. Do višjega plačila, ki vključuje tudi oportunitetne stroške, je upravičeno območje Ljubljanskega barja.

tabela placil

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 – ni bilo sprememb)