Operacija: Steljniki: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Foto: Pozno košeni travniki v okolici reke Reke (avtor: Slavko Polak).

 

Opis

Prepoved košnje do 1. 8. na ekološko pomembnih območjih steljnikov, je namenjena ohranjanju steljnikov (t.j. travnikov, ki se kosijo v poznem poletju). S pozno košnjo po 1. 8. se varujejo vrste, ki potrebujejo zelo ekstenzivno rabo (košnjo le enkrat letno). Vlažni travniki, kjer je intenzivna kmetijska raba težko izvedljiva, predstavljajo pomembno zatočišče številnim živalskim vrstam. Na takih travnikih živijo zelo redke travniške ptice npr., kosec (Crex crex) in pisana paleta metuljev, med drugim tudi barjanski okarček (Coenonympha oedippus), ki je ena najbolj ogroženih vrst območij Natura 2000. Travniki, ki so življenjski prostor metulja barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) praviloma uspevajo na tleh, revnih s hranili,
ki se gnojijo le izjemoma in še to v majhnih količinah. Za ohranjanje ustreznega habitata je zato popolna prepoved gnojenja in paše potreben ukrep.

V okviru operacije Steljniki:

Operacija Steljniki pomeni spremembo obstoječih praks in se izvaja na habitatih nekaterih kvalifikacijskih vrst metuljev na območjih Natura 2000. Operacija je namenjena ohranjanju steljnikov (travniki, ki se kosijo v poznem poletju). S tem se varujejo vrste, ki potrebujejo zelo ekstenzivno rabo (košnjo le enkrat letno ali celo enkrat na dve leti). Primer vrste, ki se varuje s to zahtevo je barjanski okarček (Coenonympha oedippus).

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Steljniki vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom ohranjanja steljnikov (travniki, ki se kosijo v poznem poletju) in s tem varovanja prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki potrebujejo zelo ekstenzivno rabo.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Steljniki se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 

Vrsta podpore

Podpora za izvajanje operacije Steljniki sestoji iz plačila na hektar za izvajanje obveznih zahtev.

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Steljniki znaša 100% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji. Pri obvezni zahtevi STE_KOS sta opredeljeni dve višini plačila. Do višjega plačila, ki vključuje tudi oportunitetne stroške, je upravičeno območje Ljubljanskega barja.

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi