Operacija: Sadjarstvo: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Foto: Intenzivni sadovnjak (avtor: David Lotrič).

 

Opis

Zahteve v okviru operacije Sadjarstvo so namenjene ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, zmanjševanju erozije ter izpiranja hranil. Izvajanje zahtev v okviru operacije Sadjarstvo pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks.

Operacija vključuje obvezno in izbirne zahteve. Upravičenec mora izvajati obvezno zahtevo, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev te operacije.

Pri vseh zahtevah v okviru operacije Sadjarstvo mora gostota dreves znašati: oljčniki najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju, nasadi z ostalimi sadnimi vrstami in nasadi z mešanimi sadnimi vrstami najmanj 200 dreves/ha.

 

A. Obvezna zahteva:

SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov

V intenzivnih sadovnjakih in oljčnikih se z namenom racionalnejše rabe insekticidov v obdobju od 15.3. do 15.8. tekočega leta glede na pojav posamezne vrste škodljivca uporabljajo feromonske vabe, lepljive plošče oziroma prehranske vabe, s katerimi se spremlja številčnost in čas pojava škodljivcev kot merilo potrebnih ukrepov varstva nasadov. Število potrebnih vab za posamezne sadne vrste je določeno z navodili proizvajalca feromonskih vab, lepljivih plošč in prehranskih vab.

Pri izvajanju zahteve se upoštevajo navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.

Zaradi izvajanja te zahteve se število škropljenj z insekticidi iz konvencionalne pridelave v intenzivnih sadovnjakih in oljčnikih zmanjša za 30 % glede na navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: intenzivni sadovnjaki, oljčniki.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

B. Izbirne zahteve:

Za talno gnojenje se lahko uporabljajo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES, oziroma organska gnojila. Z izvajanjem zahteve se izboljša struktura in rodovitnost tal, povečuje odpornost rastlin pred boleznimi in povečuje nastanek humusa v tleh.

– Obtežba: ni relevantna.

– Raba: intenzivni sadovnjaki, oljčniki.

– Obseg: vse površine intenzivnih sadovnjakov, oljčnikov.

– Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.

– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

 

• SAD_KONF: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije

Zahteva predstavlja uporabo alternativnih metod zatiranja škodljivcev, ki je okoljsko veliko bolj sprejemljivejša kot sama uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Gre za alternativno metodo varstva rastlin s feromonskimi dispenzorji ali z zastrupljenimi vabami (metoda »privabi in ubij«), ki se uporabljajo pred začetkom ali na samem začetku pojava škodljivcev.

Dispenzorji se uporabljajo kot dopolnilna metoda proti vsem rodovom nekaterih škodljivcev, predvsem jabolčnega in breskovega zavijača, pri jablanah, hruškah in breskvah/nektarinah in slivah/češpljah. Metoda z zastrupljenimi vabami »privabi in ubij« pa se uporablja proti sadnim muham na oljkah, kakiju, kiviju, breskvah, nektarinah, marelicah, orehih in figah.

Metoda konfuzije in dezorientacije ter metoda z zastrupljenimi vabami »privabi in ubij« se uporablja na podlagi priporočil strokovnih institucij s področja varstva rastlin. Število potrebnih dispenzorjev je določeno z navodili proizvajalca dispenzorjev.

Pri metodi konfuzije (zbeganja) gre za uporabo manjšega števila feromonskih dispenzorjev z večjo koncentracijo feromona, ki ustvari tako imenovano feromonsko meglo, v kateri samci škodljivca ne zaznajo šibkega vira naravnega feromona, ki ga oddajajo samice. Pri dezorientaciji pa veliko število dispenzorjev z nizko koncentracijo feromona tekmuje s samico v privabljanju samca. Skupni rezultat obeh metod je bistveno zmanjšanje števila paritev in posledično števila ličink naslednje generacije škodljivca.

Metoda z zastrupljenimi vabami »privabi in ubij« je preventivna metoda, s katero se neposredno slabi populacijo škodljivca. Pri tej metodi prehranski stimulans deluje v kombinaciji z insekticidom. Prehranski stimulans privabi škodljivca v past, insekticid pa ga ubije.
Obe metodi varstva nimata vpliva na ostale organizme v nasadih in sodita med t.i. metode varstva rastlin z majhnim tveganjem, ker se na ta način zmanjša tveganje za nastanek potrebe po neposrednem ukrepanju s fitofarmacevtskimi sredstvi proti pomembnim permanentnim škodljivcem trajnih nasadov.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: intenzivni sadovnjaki, oljčniki.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

• SAD_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi)

Zahteva je namenjena prepovedi uporabe herbicidov. Prispeva tudi k zadrževanju vlage v tleh in zaščiti rastlin pred ekstremnimi temperaturami.

Mehansko zatiranje plevelov se izvaja samo v obdelovalnem pasu pod drevesi.

Ker uporaba herbicidov ni dovoljena, se z izvajanjem zahteve doseže zmanjšanje skupne porabe fitofarmacevtskih sredstev.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: intenzivni sadovnjaki, oljčniki.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

• SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino

Izvajanje zahteve prispeva k obogatitvi tal z organsko snovjo in hranili, povečevanju humusa v tleh in izboljšanju zračno vodnega režima v tleh.

Zahteva se izvaja v medvrstnem prostoru, ki je pokrit z negovano ledino. Po obiranju se tla v medvrstnem prostoru obdelajo s podrahljačem ali drugim primernim strojem, s čimer se razrahlja od strojev zbita tla (kolesnice), tako da se ne uniči ozelenitve v celoti. Po potrebi se ozelenjene površine doseje s primernimi kmetijskimi rastlinami. Rastline se zmulči oziroma pokosi. S tem se tla pognojijo in obogatijo z organsko snovjo. Če je nasad na terasah, je košnja brežin teras obvezna. Dovoljen je neozelenjen pas pod drevesi.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: intenzivni sadovnjaki, oljčniki.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom izboljšanja stanja tal.

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Sadjarstvo se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 60% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:
– imeti najmanj 1 ha kmetijskih površin v smislu 4. člena Uredbe 1307/2013/EU;
– biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
– opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
– imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na hektar za izvajanje obveznih zahtev in/ali najmanj ene izbirne zahteve po lastni izbiri upravičenca.

Višina podpore

Višina plačil za zahteve v okviru operacije Sadjarstvo znaša 60 % višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji (v EUR/ha):

 

 

(Opis operacije je ažuriran skladno z 11. spremembo PRP z dne 16. 2. 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi