Operacija: Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Foto: Volk (avtor: Andrej Hudoklin).

 

Opis

Operacija je namenjena ohranjanju ugodnega stanja populacij velikih zveri (rjavega medveda in volka), kakor tudi kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000. Paša je ključna kmetijska praksa, ki preprečuje zaraščanje travniških habitatnih tipov na območjih Natura 2000, ki so hkrati tudi območja pojavljanja velikih zveri. Izvajanje paše je mogoče le ob zagotavljanju sobivanja pašnih živali z velikimi zvermi. Izvajanje paše na območju pojavljanja medveda in volka zahteva dodatno zaščito živali pred velikimi zvermi in spremembo obstoječih kmetijskih praks.

Operacija se izvede v treh zahtevah:

• KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektroograjami in elektromrežami;
• KRA_VARPA: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja;
• KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi psi.

Varovanje črede s premičnimi varovalnimi elektroograjami in elektromrežami se izključuje z ostalima zahtevama, zahtevi varovanje črede ob prisotnosti pastirja in varovanje črede s pastirskimi psi pa se lahko dopolnjujeta. Pastirski psi so šolani, tako da ne potrebujejo prisotnosti pastirja.

• KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektroograjami in elektromrežami

V okviru zahteve se na območju pojavljanja medveda in volka preprečuje konflikt med rejo domačih živali in napadi zveri z varovanjem črede z uporabo visokih premičnih varovalnih elektroograj in elektromrež ali staj in stalnih stabilnih ograd, ki onemogočajo fizični dostop zveri do živali. Namenjena je predvsem varovanju črede v nočnem času, lahko pa se premične visoke elektroograje uporabljajo tudi za ograjevanje čredink. Ograja mora biti zgrajena iz visokih elektromrež, višine vsaj 160 centimetrov, biti pod električno napetostjo (najmanj 3 do 5 kV) ves dan, podnevi in ponoči. Izvajanje zahteve je namenjeno vsem rejcem, ki želijo v nočnem času izboljšati varovanje svojih čred pred napadi zveri z zapiranjem v visoko stalno ogrado ali ogrado sestavljeno iz elektromrež. Živali je treba zjutraj spustiti iz nočne ograde, zvečer pa jih ponovno zbrati na pašniku in zapreti v ogrado. Visoke elektromreže za varovanje drobnice pred napadi zveri so dober pripomoček tudi za dnevno pašo, kadar so črede manjše. Če se paša ne izvaja, prihaja do poslabšanja stanja ohranjenosti travniških habitatnih tipov zaradi zaraščanja.

Pri izvajanju zahteve morajo biti površine popasene.

– Obtežba: 0,2 do 1,8 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
– Raba: trajno travinje.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: območje pojavljanja medveda in volka.

Učinki:
– sobivanje velikih zveri in domačih živali;
– ohranjanje ugodnega stanja velikih zveri;
– ohranjanje travniških habitatnih tipov in vrst;
– ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– preprečevanje izgub pašnih živali zaradi napadov zveri.

 

• KRA_VARPA: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja

V okviru zahteve se preprečuje konflikt med rejo domačih živali in napadi zveri z varovanjem črede ob prisotnosti pastirja. Zahteva je namenjena varovanju črede in pomeni način preprečevanja nastajanja škod. Zahteva je namenjena rejcem, ki želijo izboljšati varovanje svojih čred pred napadi velikih zveri z neposrednim varovanjem črede, ker drugi načini varovanja zaradi specifike terena, ki ne omogoča postavitve ustreznih ograd za celodnevno pašo, niso učinkoviti.

– Obtežba: 0,2 do 1,8 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
– Raba: trajno travinje.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: območje pojavljanja medveda in volka.

Učinki:
– sobivanje velikih zveri in domačih živali;
– ohranjanje ugodnega stanja velikih zveri;
– ohranjanje travniških habitatnih tipov in vrst;
– ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– preprečevanje izgub pašnih živali zaradi napadov zveri.

 

• KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi psi

V okviru zahteve se preprečuje konflikt med rejo domačih živali in napadi zveri z varovanjem črede s pomočjo pastirskih psov. Zahteva je namenjena varovanju črede in pomeni način preprečevanja nastajanja škod. Zahteva je namenjena rejcem, ki želijo izboljšati varovanje svojih čred pred napadi velikih zveri z neposrednim varovanjem črede s pastirskimi psmi v ogradah. Zahtevana je prisotnost vsaj treh pastirskih psov.

– Obtežba: 0,2 do 1,8 GVŽ travojedih živali/hektar (povprečna letna obtežba).
– Raba: trajno travinje.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: območje pojavljanja medveda in volka.

Učinki:
– sobivanje velikih zveri in domačih živali;
– ohranjanje ugodnega stanja velikih zveri;
– ohranjanje travniških habitatnih tipov in vrst;
– ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– preprečevanje izgub pašnih živali zaradi napadov zveri.

 

Upravičenci

Kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje te operacije vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom ohranjanja ugodnega stanja populacij velikih zveri (rjavega medveda in volka) in kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov ter vrst na območjih Natura 2000.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na hektar za izvajanje ene ali več zahtev po lastni izbiri upravičenca.

 

Višina podpore

Višina plačil za zahteve v okviru operacije Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri znaša 100 % višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi