Operacija: Planinska paša: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

 

Opis

Operacija Planinska paša je namenjena ohranjanju in krajinske raznovrstnosti planin in pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Izvaja se v dveh zahtevah, ki se med seboj izključujeta, in sicer:

KRA_CRED: Paša po čredinkah na planini;
• KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem.

V okviru operacije se mora paša na planinah izvajati po čredinkah, ki so lahko ograjene, ali pa se za te namene uporabijo naravne omejitve na planini. Živali se morajo na planini pasti najmanj 80 dni letno na minimalno 5 ha travnatih površin v rabi.

Pri izvajanju operacije se lahko uporabljajo samo fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 889/2008/ES.

V primeru planinske paše s pastirjem, je prisotnost pastirja na planini obvezna, s pastirjem pa mora biti sklenjena pogodba, pri čemer en pastir skrbi za največ 50 GVŽ.

– Obtežba: 0,5 do 1,8 GVŽ travojedih živali/hektar (v času izvajanja paše na planini).
– Raba: trajno travinje.
– Obseg: vse površine trajnega travinja na planini.
– Lokacija: ista ves čas trajanja obveznosti.
– Območje izvajanja: planinski pašniki.

Učinki:
– ohranjanje značilne krajine in visokogorskih travišč;
– preprečevanje prepašenosti in zgaženosti travne ruše;
– preprečevanje intenzifikacije.

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje te operacije vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci, ki ni niso kmeti, ampak so drugi upravljavci zemljišč, posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba ohranjati obstoječe kmetijske prakse z namenom ohranjanja biotske in krajinske raznovrstnosti planin.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Planinska paša se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na hektar za izvajanje predpisanih zahtev.

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Planinska paša znaša 100% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

tabela placil planinska pasa

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi