Operacija: Ohranjanje mejic: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Foto: Mejica na Ljubljanskem barju (avtor: Tina Šušmelj). 

 

Opis

Izvajanje operacije Ohranjanje mejic je namenjeno ohranjanju mejic na različnih vrstah rabe kmetijskih zemljišč in pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Mejice služijo kot zatočišča, preletni koridorji, prehranjevalni habitat za številne prosto živeče živalske vrste, zato jih je treba varovati in obnavljati.

Pri izvajanju opeacije je treba upoštevati, da:

Učinki:

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Ohranjanje mejic vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba ohranjati obstoječe kmetijske prakse z namenom ohranjanja mejic na različnih vrstah rabe kmetijskih zemljišč.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Ohranjanje mejic se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Ohranjanje mejic znaša 100% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

 

DOKUMENTI:

Navodila za izvajanje operacije Ohranjanje mejic v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (2. posodobitev, 2019)

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi