Operacija: Hmeljarstvo: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Foto: Nasad hmelja (avtor: ARSKTRP).

Opis

Zahteve v okviru operacije Hmeljarstvo pomenijo spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispevajo preko:

Operacija vključuje obvezni in izbirne zahteve. Upravičenec mora izvajati obvezni zahtevi, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev te operacije.

 

A. Obvezni zahtevi:

• HML_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru

Tla v medvrstnem prostoru hmeljišča morajo biti pokrita vsaj tri mesece (od setve do podoravanja), to je od 25.7. do najmanj 25.10. tekočega leta. Izvajanje zahteve prispeva k obogatitvi tal z organsko snovjo in hranili, vezavi morebitnih presežkov dušika v tleh ter k preprečevanju škodljivih posledic gaženja z mehanizacijo.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: hmeljišča.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

Učinki:
– obogatitev tal z organsko snovjo in hranili;
– povečevanje humusa v tleh;
– manjše izpiranje dušika;
– preprečevanje gaženja tal;
– zmanjšanje zapleveljenosti;
– zniževanje škodljivcev v tleh.

• HML_NMIN: Nmin analiza

Zahteva Nmin analiza pomeni izvajanje hitrih talnih testov na vsebnost mineraliziranega dušika v tleh neposredno pred dognojevanjem, saj je ta za določitev obroka dušika v praksi dovolj natančen. Na podlagi Nmin analize se določi optimalni odmerek dušika glede na dejansko stanje zaloge mineraliziranega dušika v tleh v določeni razvojni fazi hmelja.
S hitrimi talnimi testi se preprečuje prekomerno uporabo dušikovih gnojil in s tem zmanjšuje nevarnost za izpiranje in onesnaženje podtalnice z nitrati.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: hmeljišča.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

 

B. Izbirne zahteve:

• HML_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak

Zahteva pomeni zadelavo gnojevke, gnojnice in gnoja v tla najkasneje 24 ur po aplikaciji v hmeljišče. Namen zahteve je zmanjšati izpuste amonijaka in smradu pri gnojenju z živinskimi gnojili, ter izboljšati učinkovitost kroženja dušika v kmetijstvu s tem pa posredno vplivati na zmanjšanje izpustov toplogrednega didušikovega oksida.

Tekoča organska gnojila se nanaša z napravo za direkten vnos ali z napravo za nanos na površino tal v hmeljišču. Zadelava v tla poteka s kultiviranjem oz. zaoravanjem ali obsipavanjem hmelja. Za takojšnjo zadelavo tekočih organskih gnojil se uporabljajo vlečene cevi ali vlečene sani. Uporaba opreme z razpršilno ploščo ni dovoljena.

Nanos na površino tal pomeni raztros tekočih organskih gnojil skozi cevi ali sani, ki se vlečejo po tleh.

Plačilo se lahko uveljavlja za največ 25 m3 porabljenih tekočih organskih gnojil na ha. Ta količina gnojil se lahko proizvede na kmetijskem gospodarstvu, lahko pa jo kmetijsko gospodarstvo tudi prejme od drugega kmetijskega gospodarstva oziroma kupi.

Zahteva se mora na opisan način izvajati ves čas trajanja obveznosti.

– Obtežba: ni relevantna.

– Raba: hmeljišča.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

HML_KOMP: Kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju hmelja

Po obiranju hmelja se s hmeljevino naredi kompostni kup. Namen zahteve je preprečevanje nekontroliranega gnitja in samovžiga hmeljevine in sklenitev krogotoka hranil s pridobivanjem kvalitetne organske mase in njenim vračanjem na kmetijska zemljišča. Nekontrolirana razgradnja na deponijah povzroča obremenitev okolja z odcednimi vodami, saj se izpirajo iz kupa lahko-topne organske snovi in hranila. Takšne deponije povzročajo tudi smrad, saj so končni produkt razgradnje organske kisline (npr.maslena). Odvažanje sveže hmeljevine na njive ni priporočljivo zaradi možnega prenosa bolezni in virusov.

Upoštevajo se površine GERK-ov, na katerih se prideluje hmelj. Kompostni kup se ne sme nahajati na hmeljišču ali hmeljišču v premeni.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: hmeljišča.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

• HML_BIOV: Uporaba biorazgradljivih vrvic

Namen zahteve je s spodbujanjem uporabe biorazgradljivih vrvic – hitro razgradljivih vodil zmanjšati obremenitev okolja zaradi polipropilenske vrvice. V odvisnosti od gostote sajenja je potrebnih do 8.000 hitro razgradljivih vodil/ha hmeljišča.

Uporaba hitro razgradljivih vodil pripomore k varovanju okolja, saj se v nekaj mesecih po obiranju hmelja razgradijo v ‘čisto’ biomaso, ki se lahko vrne na njive kot organska snov in hranilo, kar prispeva k trajnostnemu in okoljevarstvenemu kmetovanju.

– Obtežba: ni relevantna.
– Raba: hmeljišča.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: celotna Slovenija.

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije Hmeljarstvo vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba spodbujati spremembo kmetijskih praks z namenom izboljšanja stanja tal in voda.

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Hmeljarstvo se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Pri zahtevi “HML_NMIN: Nmin analiza” so v izračunu upoštevani tudi transakcijski stroški v višini 10% dejanskih stroškov materiala in storitev ter dela. Med transakcijske stroške so šteti stroški drobnega materiala, pošte, vodenja posebnih evidenc ter dela z oddajo vzorca.

Plačila krijejo 60% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

Vrsta podpore

Podpora za izvajanje operacije Hmeljarstvo sestoji iz plačila za izvajanje obveznih zahtev in/ali najmanj ene izbirne zahteve po lastni izbiri upravičenca.

Plačilo se dodeli na hektar, razen za izbirno zahtevo »HML_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak«, pri kateri se plačilo dodeli na m3.

Višina podpore

Višina plačil za zahteve v okviru operacije Hmeljarstvo znaša 60% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji. Za izbirno zahtevo HML_NIZI se plačilo dodeli za največ 25 m3 porabljenih tekočih organskih
gnojil na ha hmeljišča.

Višina plačil (EUR/hektar letno) za zahteve v okviru operacije Hmeljarstvo:

tabela izplacila

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi