Operacija: Grbinasti travniki: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Foto: Grbinasti travniki (avtor: Peter Skoberne).

 

Opis

Operacija Grbinasti travniki se izvaja na območju grbinastih travnikov in pomeni ohranjanje obstoječih praks. Grbinasti travniki so posebnost kmetijske krajine in naravne dediščine, ki zaradi težke ročne obdelave izginjajo. Grbinaste travnike je mogoče najti na apnenčastih ledeniških nanosih, predvsem talnih morenah, na katerih so se s kemičnim raztapljanjem razvile plitve vrtače. Plitve vdolbine ločujejo najpogosteje manj kot 1 m visoke zaokrožene izbokline, imenovane grbinasti travniki. Intenzifikacija proizvodnje lahko povzroči izgubo te identitete in zaradi ekonomskih razlogov tudi izgubo določenih habitatov in vrst, saj se ti travniki vse pogosteje izravnavajo. Da bi ohranili te posebnosti, operacija predvideva vsaj eno košnjo in spravilo letno. Kakršnakoli strojna obdelava ni mogoča, ročna košnja in spravilo sta zaradi neravnega terena zahtevna in zamudna. Tak način kmetovanja prispeva k ohranjanju kmetovanja in tipične krajine, naravnih posebnosti ter habitatov za mnoge rastlinske in živalske vrste.

Pri izvajanju zahteve uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena, prav tako ni dovoljena tudi paša živali.

– Raba: trajno travinje.
– Obseg: del površin.
– Lokacija: ni pomembna.
– Območje izvajanja: območja grbinastih travnikov.

Učinki:
– ohranjanje redkega fenomena naravne in kulturne dediščine;
– ohranjanje vrstne pestrosti in biotske raznovrstnosti;
– ohranjanje habitatov za mnoge rastlinske in živalske vrste;
– preprečevanje gaženja travne ruše;
– preprečevanje izravnavanja grbinastih travnikov in ohranjanje krajinskih značilnosti;
– preprečevanje opuščanja kmetijske rabe in zaraščanja.

 

Upravičenci

Kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje operacije vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Upravičenci so tudi drugi upravljavci zemljišč, ki niso kmetje, in ki posedujejo znaten obseg površin, na katerih je treba ohranjati obstoječe kmetijske prakse z namenom ohranjanja tipične krajine, naravnih posebnosti in habitatov za mnoge prosto živeče živalske ter rastlinske vrste.

 

Upravičeni stroški

Za izvajanje operacije Grbinasti travniki se plačila namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe 1306/2013/EU in ustrezna merila, določena z drugo alineo točke c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Plačila krijejo 100% dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Pogoji za upravičenost

Ob vstopu v ukrep M10 mora KMG:

 

Vrsta podpore

Podpora sestoji iz plačila na hektar za izvajanje predpisanih zahtev.

 

Višina podpore

Višina plačila za operacijo Grbinasti travniki znaša 100% višine plačil, izračunane po modelni kalkulaciji.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi