M2 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

AGRA2013 IMG 6471

Cilj ukrepa je pridobitev ustreznih informacij in znanj, ki bodo zagotavljala uspešno izvajanje ukrepov.

Ta ukrep je namenjen podpori kvalificiranim organizacijam, javnega in zasebnega prava, ki ponujajo storitve svetovanja s ciljem izboljšanja znanja na področjih dobrobiti živali, kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil ter ekološkega kmetovanja.

Dostopnost kakovostnih svetovalnih storitev je eden od pomembnih vzvodov za pospeševanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih ter za krepitev baze znanja. Še zlasti je krepitev človeškega potenciala pomembna v danih zaostrenih družbeno-ekonomskih razmerah, ki med drugim terjajo hitro prilagajanje spreminjajočim se ekonomskim razmeram na trgu, osredotočenost na doseganje višje produktivnosti in dodane vrednosti, kar med drugim pomeni prevzemanje sodobnih tehnologij, praks in pristopov, ob hkratnem odgovornem ravnanju z okoljem in naravnimi viri, blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe.

Pomen kakovostnih, specializiranih svetovalnih storitev, predvsem pa njihova dostopnost, postaja vedno bolj ključen in prepoznan dejavnik prihodnjega razvoja v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ter v podjetjih na podeželju.

V okviru tega ukrepa bo poseben poudarek namenjen svetovanju s področja biotske raznovrstnosti in zmanjševanja vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda. Ta svetovanja bodo osredotočena zlasti na kmetijska gospodarstva, katerih kmetijska zemljišča ležijo na:
• posebnih območjih znotraj Nature 2000 (ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev in steljnikov, osrednja območja pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, najbolj ranljiva območja znotraj Nature 2000, ki zajemajo vrstno bogata travišča s slabim stanjem ohranjenosti) oziroma
• na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive o vodah.
Iz analize potreb izhaja, da obstaja potreba po zagotavljanju specializiranih svetovalnih storitev v kmetijskem sektorju.

Cilj ukrepa: Ukrep bo z večjo dostopnostjo specializiranega svetovanja prispeval k razvoju baze znanja na podeželskih območjih, in sicer na področjih, vezanih na ekološko kmetovanje, nadstandardne kmetijske prakse, ki imajo pozitiven vpliv na okolje (naravne vire, biodiverziteto) ter nadstandardno rejo živali.

 

 

 

Deli z drugimi