Primeri dobrih praks by Z. Hardi 2010 slike dvd posnetki iz zraka resize

Cilj

Omogočiti možnost dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij podeželskemu prebivalstvu in gospodarstvu.

 

Upravičenci

Do podpore v okviru tega podukrepa so upravičene občine ali konzorcij občin.

Občina ali konzorcij občin izbere soinvestitorja oziroma zasebnega partnerja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje in javno-zasebno partnerstvo, ter se z izbranim soinvestitorjem prijavi na javni razpis. Zasebna sredstva soinvestitorja oziroma zasebnega partnerja morajo predstavljati vsaj 50 % vrednosti naložbe.

 

Opis

Namen ukrepa je izgradnja širokopasovnih omrežij v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci. Območja gradnje širokopasovne infrastrukture so za potrebe tega ukrepa opredeljena kot območja, kjer ob vložitvi vloge na javni razpis takšni širokopasovni priključki niso omogočeni in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve takšnega širokopasovnega priključka.

Da bi bila sredstva za ta namen čim učinkoviteje porabljena, se bodo podpirali le projekti na območjih, kjer je izgradnja širokopasovnih povezav zajeta v lokalne razvojne programe, bodisi na ravni ene ali več občin, ter projekti, ki imajo možnost, da gradnja širokopasovnega omrežja poteka skupaj s postavitvijo druge male infrastrukture na podeželju, kar bo povečalo gospodarnost porabe razpoložljivih sredstev v okviru ukrepa.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore znaša do 50 % upravičenih stroškov projekta oziroma naložbe.

Projekt oziroma naložba gradnje širokopasovnega omrežja bo izvedena z zasebnimi in javnimi sredstvi.

Najvišji znesek javne podpore na posamezni priključek je 1.200 eurov.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi