Opis

Podpora iz naslova tega podukrepa je namenjena sofinanciranju stroškov nastalih pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR.

Podpora je namenjena tudi za animacijo območja LAS in pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje idej in pripravo operacij.

Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije bo določen glavni sklad. Glavni sklad za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije se določi na območju posameznega LAS. Glavni sklad bo tisti, katerega prispevek finančnih sredstev bo na podlagi finančnega okvira na posameznem območju LAS, najvišji.

Za namen izvajanja tega podukrepa LAS vlagajo zahtevke za izplačilo. LAS lahko letno vloži največ tri zahtevke za izplačilo.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so LAS, ki so prejeli odločbo o potrditvi LAS in SLR.

Upravičeni stroški

Do podpore so upravičeni tekoči stroški povezani z upravljanjem izvajanja SLR in animacijo območja LAS v skladu s 1.d in 1.e točko 35. člena Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičeni stroški v okviru tega podukrepa so tekoči stroški povezani z upravljanjem izvajanja SLR in stroški animacije lokalnega razvoja, ki se delijo na:

 • stroške osebja,
 • stroške storitev zunanjih izvajalcev,
 • posredne stroške.

Stroški osebja se priznajo v obliki standardnega stroška na enoto.

Posredni stroški se obračunajo v skladu s točko b) prvega odstavka 68. člena Uredbe 1303/2013/EU na podlagi pavšalne stopnje 15 % upravičenih neposrednih stroškov za osebje.

 

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
 • splošni upravni stroški,
 • prispevek v naravi,
 • obresti na dolgove,
 • DDV,
 • rabljena oprema in mehanizacija,
 • štipendije in nagrade,
 • stroški, nastali z izvajanjem nalog javnih služb ter
 • stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi izvajanje ukrepov LEADER v okviru programskega obdobja 2007–2013.

 

Pogoji za upravičenost

Aktivnosti, za katere se zahteva sofinanciranje, morajo biti upravičene do sofinanciranja in izvedene.

Tekoči stroški in stroški animacije morajo biti ločeno vodeni in jasno razmejeni.

Stroški animacije in krepitve zmogljivosti predstavljajo najmanj 25 % nastalih stroškov v okviru zahtevkov za izplačilo, predloženih v enem koledarskem letu.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa v skladu s sprejetim Partnerskim sporazumom nameni največ 25 % skupnih javnih izdatkov nastalih pri SLR. Delež sredstev, ki jih lahko posamezni LAS nameni za izvajanje tega podukrepa, je bil določen na podlagi historičnih podatkov iz naslova izvajanja ukrepov LEADER v programskem obdobju 2007–2013.

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

LAS lahko zaprosi za nižjo stopnjo podpore.

Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz naslova tega podukrepa je 5.000 EUR.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi