Opis

Sodelovanje med partnerstvi v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je pomembno zlasti pri izmenjavi in prenosu primerov dobrih praks ter pri pospeševanju uspešnih projektnih zamisli.

Namen podukrepa je sofinanciranje stroškov upravičencev, ki nastanejo pri pripravi in izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države članice (medregijsko sodelovanje) kot z območji v različnih državah članicah ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Podukrep je namenjen reševanju specifičnih lokalnih problemov, prenosov dobrih praks med LAS, iskanju povezav in novih znanj. Operacije sodelovanja prispevajo k ciljem PRP 2014–2020 in imajo poseben poudarek na združevanju LAS s skupnimi interesi, kar generira nove ideje in razvoj inovativnih pristopov.

Vrste upravičenih operacij:

– izmenjava izkušenj in znanj in implementacija le-teh na območju LAS;
– razvoj in trženje storitev in proizvodov;
– promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
– vključevanje ranljivih skupin;
– organizacija skupnih delovnih procesov, z izmenjavo virov in opreme;
– oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov in
– kolektivni okoljski projekti.

Prijavljene in potrjene operacije morajo zasledovati cilje iz SLR, PRP 2014–2020 ter prispevati k horizontalnim ciljem EU.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so LAS, ki so prejeli odločbo o potrditvi LAS in SLR, ter drugi lokalni akterji, ki izvajajo strategijo lokalnega razvoja.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni so stroški povezani s skupnimi operacijami, ki imajo jasen rezultat operacije in jasno identificirajo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, npr. s publikacijami, seminarji namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja, če le-ti peljejo k vzpostavitvi skupnih metod dela ter h koordiniranemu in skupnemu delu na razvoju območja.

Upravičeni so tudi stroški povezani s sestanki s potencialnimi partnerji ter predrazvojni stroški operacije.

Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov bo objavljen najkasneje v roku dveh let od datuma odobritve PRP 2014–2020.

V primeru naložbenih operacij, se upoštevajo določbe 45. člena Uredbe1305/2013/EU.

Upravičeni so samo stroški, ki so nastali od vložitve vloge dalje, za splošne stroške iz točke c) drugega odstavka 45. člena Uredbe 1305/2013/EU pa so upravičeni stroški od 1. januarja 2014.

Zgornje priznane vrednosti upravičenih stroškov so določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti. Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo smiselno upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti. Ne glede na to, pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru stroškov, ki ne bodo določeni v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti, se razumnost predvidenih stroškov izkaže s tremi primerljivimi ponudbami. Razumnost predvidenih stroškov se ne izkaže s tremi primerljivimi ponudbami, ko to ni primerno, kot npr. pri postopkih javnega naročanja, kjer se ne zahteva pridobitve tržno primerljivih pisnih ponudb treh ponudnikov, za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti, za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, ali za stroške dela osebja, ki so že zaposleni pri upravičencu.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • splošni upravni stroški,
 • obresti na dolgove,
 • DDV,
 • stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
 • rabljena oprema in mehanizacija,
 • štipendije in nagrade,
 • naročnine na časopise in drugo periodiko,
 • stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije in
 • stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.

Pogoji za upravičenost

 • Operacija je v skladu s PS, PRP 2014–2020 in prispeva k uresničevanju ciljev določenih v SLR.
 • Operacija se ni pričela izvajati pred odobritvijo.
 • Operacija se bo izvedla na območju sodelujočih partnerjev, v skladu z določbami 70. člena Uredbe 1303/2014/EU.
 • Iz opisa operacije mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, vključno z razdelitvijo stroškov po posameznih partnerjih in namenih.
 • Upravičeni stroški posamezne operacije še niso bili financirani z drugimi javnimi sredstvi.
 • Med partnerji v operaciji sodelovanja mora biti sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev načrtovanih aktivnosti s predvidenim finančnim okvirjem posameznega partnerja v projektu sodelovanja.
 • Partnerji so v skladu z 2. točko 44. člena Uredbe 1305/2013/EU.
 • Identificiran mora biti rezultat operacije in koristi za območje. Lahko je osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, npr. s publikacijami, seminarji namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja, vendar le, če le-ti peljejo k vzpostavitvi skupnih metod dela ter h koordiniranemu in skupnem delu na razvoju območja.
 • Če gre za operacijo, ki bi jo bilo možno izvesti v okviru t.i. glavnih ukrepov, mora biti to predvideno v SLR, ravno tako pa mora biti utemeljena dodana vrednosti operacije (npr. skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna), da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega podukrepa in ne preko t.i. glavnega ukrepa.
 • Za operacijo so bila izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo te operacije določa področna zakonodaja.
 • Upravičenec mora izvesti operacijo najkasneje v treh letih od prejema odločbe o potrditvi operacije.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 85 % upravičenih stroškov operacije.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS je 100.000 EUR za posamezno operacijo.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi