Opis

Podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je namenjen sofinanciranju stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev. V okviru tega podukrepa ni natančno definiranih operacij in vrst ukrepov za izvajanje, saj je tip operacij odvisen od ciljev, določenih v posamezni SLR.

SLR, pripravljene s strani lokalnih partnerstev, so prožnejše od drugih pristopov, v skladu s tem je prožnejši tudi nabor operacij, ki bodo predmet sofinanciranja. Operacije, ki jih LAS izbere na podlagi jasnih meril za izbor, opredeljenih v SLR, morajo zasledovati cilje SLR izhajajoč iz potreb lokalnega območja in zasledovati tista tematska področja ukrepanja, ki jih je LAS v SLR opredelil kot ključna za razvoj podeželja na območju LAS. Podprte operacije bodo zasledovale zlasti naslednja štiri tematska področja ukrepanja: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (npr. brezposelni, Romi, starejši odrasli). S tem pa se bodo osredotočila na izzive, kot so socialno vključevanje, podnebne spremembe, skrb za okolje, brezposelnost zlasti mladih, razvitost lokalnih osnovnih storitev ter zmanjševanje razlik med mestom in podeželjem.

Predlogi operacij prihajajo »od spodaj navzgor«, zato se pričakuje številne inovativne pristope oziroma operacije, ki bodo prispevale k celostnemu razvoju lokalnega okolja z aktivacijo endogenih potencialov.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so LAS, fizične in pravne osebe na podeželju.

Ne glede na prejšnji odstavek, so v primeru, ko gre za operacijo, ki bi jo bilo možno izvesti v okviru t.i. glavnih ukrepov, upravičenci do podpore LAS ali skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvajajo operacijo za skupno korist in/ali uporabo.

Upravičeni stroški

Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Do podpore je upravičen tudi nakup zemljišč v višini 10 % upravičenih stroškov v skladu s 3.b točko 69. člena Uredbe 1303/2013/EU.

V primeru naložbenih operacij, se upoštevajo določbe 45. člena Uredbe 1305/2013/EU.

Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po od datuma oddaje vloge,

Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU ter 60. in 61. člena Uredbe 1305/2013/EU.

Zgornje priznane vrednosti posameznih upravičenih stroškov so določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti. Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo smiselno upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti. Ne glede na to, pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru stroškov, ki ne bodo določeni v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti, se razumnost predvidenih stroškov izkaže s tremi primerljivimi ponudbami. Razumnost predvidenih stroškov se ne izkaže s tremi primerljivimi ponudbami, ko to ni primerno, kot npr. pri postopkih javnega naročanja, kjer se ne zahteva pridobitve tržno primerljivih pisnih ponudb treh ponudnikov, za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti, za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, ali za stroške dela osebja, ki so že zaposleni pri upravičencu.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
 • splošni upravni stroški,
 • obresti na dolgove,
 • DDV,
 • stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
 • rabljena oprema in mehanizacija,
 • štipendije in nagrade,
 • naročnine na časopise in drugo periodiko,
 • stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani aktivnostmi operacije in
 • stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij, in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.

Pogoji za upravičenost

 • Operacija je bila izbrana na podlagi javnega poziva LAS oz. kadar je upravičenec LAS, se pri izboru operacij upošteva 4. točka 34. člena Uredbe 1303/2013/EU.
 • Operacija je predvidena na območju LAS v naseljih z manj kot 10.000 prebivalci.
 • Operacija je v skladu s PS, PRP 2014–2020 in prispeva k uresničevanju ciljev določenih v SLR.
 • Upravičeni stroški operacije ne smejo biti financirani z drugimi javnimi sredstvi.
 • Iz vloge mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, vključno z razdelitvijo stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov
 • Upravičenec ne sme biti v težavah v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
 • Če gre za operacijo, ki bi jo bilo možno izvesti v okviru t.i. glavnih ukrepov, mora to biti predvideno v SLR, ravno tako pa mora biti v vlogi utemeljena dodana vrednost posamezne operacije (npr. skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna, integrirani projekti), da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega podukrepa.
 • Ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna zakonodaja.
 • Upravičenec mora izvesti operacijo najkasneje v treh letih od prejema odločbe o potrditvi operacije.

Lokalno partnerstvo lahko v SLR opredeli dodatne pogoje za pridobitev podpore.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnjo podpore posamezne operacije določi LAS. Stopnja javne podpore je največ 85 % upravičenih stroškov operacije.

Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči.

Pri določitvi stopnje podpore se mora upoštevati, da operacije z dodano vrednostjo (npr. skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, in razpoložljivost proračuna, integrirani projekti) prejmejo višji delež podpore, kot tiste brez dodane vrednosti.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 300.000 EUR.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi