Opis

Temelj do uspeha je pripravljalna faza oblikovanja strategije lokalnega razvoja, vzpostavljanje lokalnega partnerstva ter določitev razvojnih ciljev.

Namen podukrepa je okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne usposobljenosti, usposabljanje in mreženje za pripravo in izvedbo SLR, ki ga vodi skupnost. S tem podukrepom želimo spodbuditi lokalna partnerstva, da pripravijo SLR, ki bodo zasledovale cilje lokalnega območja.

Pripravljalna podpora je namenjena za usposabljanje za lokalne zainteresirane strani, proučevanje zadevnega območja, dejavnosti povezane s pripravo SLR, vključno z aktivnostmi svetovanja in aktivnostmi v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi, namenjena pa je tudi za upravne stroške, ki nastanejo v času priprave SLR.

Lokalni akterji bodo morali v času oblikovanja LAS in priprave SLR opraviti veliko aktivnosti, s katerimi bodo prišli do končnega načrta razvoja posameznega LAS.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so lokalna partnerstva, ki so pripravila SLR.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so :

 • usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani,
 • proučevanje zadevnega območja (vključno s študijami izvedljivosti za nekatere operacije, ki jih je potrebno predvideti v SLR),
 • stroški povezani s pripravo in izdelavo SLR, vključno s stroški posvetovanja z zainteresiranimi stranmi z namenom priprave SLR in
 • upravni stroški lokalnih partnerstev (operativni stroški in stroški osebja).

Pogoji za upravičenost

 • Lokalno partnerstvo mora biti oblikovano v skladu z zahtevami za oblikovanje LAS.
 • Pripravljena mora biti SLR in predložena v potrditev z vsemi zahtevanimi elementi.
 • Posamezno lokalno partnerstvo lahko v potrditev predloži največ eno SLR.
 • Območja LAS se med seboj ne smejo prekrivati.
 • Obdobje upravičenosti je od 1. januarja 2014 do vložitve SLR v potrditev.
 • Pogoj za izplačilo pavšalnega zneska javne podpore v višini 20.000 EUR je potrjena SLR.
 • Pogoj za izplačilo javne podpore za nepotrjeno SLR je izdelana SLR, ki vključuje vsa zahtevane elemente, vendar pri točkovanju na podlagi meril za izbor ne doseže zadostnega števila točk.

 

Vrsta podpore

Potrjena SLR: 

Javna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska podpore, v višini 20.000 EUR. Nepovratno finančno pomoč se dodeli z odločbo o potrditvi LAS in SLR.

Višina pavšalnega zneska podpore je določena na podlagi historičnih podatkov v programskem obdobju 2007–2013.

Nepotrjena SLR: 

Javna podpora za nepotrjeno SLR se izplača na podlagi dejansko nastali stroškov. Znesek javne podpore lahko predstavlja največ 10.000 EUR.

Nepovratno finančno pomoč se dodeli z odločbo, izplačilo pripravljalne podpore na podlagi zahtevka za izplačilo izvede plačilna agencija.

Izplačilo: 

Pripravljalna podpora bo izplačana iz naslova vseh v SLR vključenih skladov, na posameznem območju lokalnega partnerstva. Višina javne podpore oziroma delež prispevka posameznega sklada, je odvisen od višine finančnega okvira posameznega vključenega sklada. Delež javne podpore posameznega sklada in višina izplačila, bo določena v odločbi o potrditvi LAS in SLR oziroma v odločbi o zavrnitvi SLR in LAS.

 

Višina podpore

Javna podpora za potrjeno SLR v višini 20 000 EUR se izplača po izdelani in potrjeni SLR.

Javna podpora za nepotrjeno SLR v višini največ 10 000 EUR se izplača po izdelani in pregledani SLR ter preveritvi dejansko nastalih stroškov.

Stopnja podpore za ta podukrep ni določena, saj se izplačilo podpore izplača v obliki pavšalnega zneska za opravljene aktivnosti v okviru priprave SLR za potrjeno SLR oz. na podlagi dejansko nastalih stroškov za nepotrjeno SLR.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno 8. spremembo PRP – julij 2020)

Deli z drugimi