Opis

Pristop LEADER predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča lokalnim akterjem uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

 

Namen je dodelitev pripravljalne podpore ter odobritev strategij lokalnega razvoja. Pripravljalna podpora je namenjena:

 1. usposabljanju lokalnih zainteresiranih strani;
 2. proučevanje predvidenega območja LAS;
 3. sofinanciranju stroškov, povezanih z oblikovanjem SLR, vključno s stroški za posvetovanje in stroški za ukrepe v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi za namene priprave SLR, in
 4. sofinanciranju upravnih stroškov (operativnih stroškov in stroškov osebja) organizacije, ki se prijavlja za podporo.

 

Upravičenci in pogoji upravičenosti

 • LAS, ki izpolnjuje pogoje prve faze iz Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027: vzpostavljen oziroma delujoč LAS, vzpostavljeno delovno mesto pri vodilnem partnerju, vzpostavljena oziroma delujoča spletna stran ter aktivna pisarna na območju LAS, izjemoma na območju občine, ki meji na območje LAS;
 • LAS, ki izpolnjuje pogoje druge faze iz Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027: pripravljena SLR, ki vsebuje vse predpisane sestavine.

 

Pogoji za delovanje LAS

1.      LAS deluje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, opredeljenih v SLR, do leta 2027;

2.      lokalni razvoj, ki ga vodi LAS, je osredotočen na posebna podregionalna območja, kar pomeni, da se območja soočajo s posebnimi geografskimi in demografskimi težavami;

3.      območje LAS je povezano v homogeno geografsko in funkcionalno celoto, območje posamezne občine se ne deli med več LAS;

4.      posamezna območja LAS se med sabo ne prekrivajo;

5.    na območju, za katero se pripravlja SLR, živi od 14.000 do 150.000 prebivalcev na dan 1. januar 2022 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS);

6.     v omejitev števila prebivalcev iz prejšnje točke se ne vštevajo prebivalci naselij z več kakor 10.000 prebivalci na območjih, ki so določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe;

7.     LAS, ki prostorsko pokriva območje obeh kohezijskih regij vzhodna in zahodna Slovenija, se uvršča v tisto regijo, v kateri živi več kakor 50% prebivalstva LAS na dan 1. januar 2022 po podatkih SURS;

8.    LAS mora biti vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja;

9.     člani LAS med seboj izberejo vodilnega partnerja;

10.   pogodba o ustanovitvi LAS.

 

Oblika podpore

Pripravljalna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v skladu s točko v treh kategorijah. Znesek se izplača v dveh delih:

 1. po doseženih mejnikih prve faze, določenih v prvi alineji prvega odstavka prejšnjega člena, se izplača 30 % pavšalnega zneska;
 2. po doseženih mejnikih druge faze, določenih v drugi točki prvega odstavka prejšnjega člena, se izplača preostalih 70 % pavšalnega zneska.

 

Višina podpore

Višina pripravljalne podpore je sledeča:

 • 1. kategorija: pavšalni znesek 25.000 eurov za LAS, katerega površina ni večja od 545 km² in nima več kakor 56.000 prebivalcev;
 • 2. kategorija: pavšalni znesek 27.500 eurov za LAS, katerega površina je večja 545 km² ali ima več kakor 56.000 prebivalcev;
 • 3. kategorija: pavšalni znesek 30.000 eurov za LAS, katerega površina je večja 545 km² in ima več kakor 56.000 prebivalcev.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, z dne 24. 12. 2022 in 10. spremembe PRP 14-20

 

(Opis podukrepa je posodobljen – februar 2023)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi