Ukrep M22 – Izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel

Cilj

Zagotavljanje prehranske varnosti in odpornosti prehranskega sistema je izjemnega pomena vseh držav članic EU.

 

Upravičenci

Upravičenci za sektor sadjarstva so:

 • nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
 • v letu 2022 oddali zbirno vlogo,
 • imajo v registru kmetijskih gospodarstev vpisanih najmanj 100,0 ar površin intenzivnega sadovnjaka (šifra kmetijske rabe – 1221) oziroma najmanj 50,0 ar površin jagode na njivi (šifra kmetijske rabe – 1170) oziroma najmanj 10,0 ar površin jagod v rastlinjakih (šifra kmetijske rabe – 1192).

 

Upravičene površine so tiste, ki izpolnjujejo enega izmed pogojev:

 • so vključene v integrirano pridelavo sadja, za katere je upravičenec v letu 2022 pridobil certifikat,
 • vključene v ukrep KOPOP, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2022,
 • so vključene v ukrep ekološko kmetovanje, , v skladu z uredbo KOPOP, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2022,
 • je zanje oddana vloga za izplačilo plačila za zeleno komponento, v skladu z uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil in uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2022, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2022,
 • so vključene v letu 2022 v izvajanje sheme izbrane kakovosti, kar je razvidno iz evidence shem kakovosti.

 

Upravičenci za sektor vrtnarstva so:

 • nosilci kmetijskega gospodarstva vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
 • v letu 2022 so oddali zbirno vlogo in imajo prijavljenih najmanj:
 • 10,0 ar površin z vrtninami (KMRS 403, 404, 737, 738) na šifrah kmetijske rabe 1100, 1161, 1180 ali
 • če ne izpolnjuje pogojev iz prejšnje alineje 50,0 ar površin z vrtninami (KMRS 049, 402, 703, 733, 734, 403, 404, 737, 738) na šifrah kmetijske rabe 1100, 1161, 1180, 10,0 ar površin z vrtninami (KMRS: 049, 402, 703, 733, 734, 403, 404, 737, 738) na šifrah kmetijske rabe 1190 oziroma 10,0 ar površin z vrtninami (KMRS: 049, 402, 703, 733, 734, 403, 404, 737, 738, 651) na šifrah kmetijske rabe 1191 in uporablja geotermalno energijo za ogrevanje;

 

Upravičene površine so tiste, ki izpolnjujejo enega izmed pogojev:

 • so vključene v integrirano pridelavo zelenjadnic, za katere je upravičenec v letu 2022 pridobil certifikat, kar je razvidno iz seznama kontrolnih organizacij za integrirano pridelavo
 • so vključene v ukrep KOPOP, v skladu z uredbo KOPOP, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2022;
 • so vključene v ukrep ekološko kmetovanje, v skladu z uredbo KOPOP, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2022;
 • je zanje oddana vloga za izplačilo plačila za zeleno komponento, v skladu z uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil in uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2022, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2022 ali
 • se uporablja termalna ali termomineralna voda v rastlinjakih za ogrevanje v skladu s koncesijami, izdanimi s strani Ministrstva za okolje.

 

Upravičenci za sektor prašičereje so:

 • nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
 • v letu 2022 so oddali zbirno vlogo in
 • vpisani so v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2022,
 • so vključeni v ukrep KOPOP oziroma
 • so oddali vlogo za izplačilo plačila za zeleno komponentooziroma
 • izvajajo ukrep ekološkega kmetovanja.

 

Upravičenci za podporo začetim naložbam pri zagotavljanju likvidnosti in nadaljevanje proizvodnje kmetov in MSP so:

 • nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
 • nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetijskega gospodarstva,

MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU ali bombaža, razen ribiških proizvodov. Rezultat proizvodnega procesa je lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni prilogi.

Upravičenci za podporo začetim naložbam imajo izdane odločbe o pravici do sredstev iz podukrepov 4.1, 4.2 in 6.4 in bodo zahtevke za izplačilo sredstev vložili po 1.4.2022. Upravičenec imajo odločbe o pravici do sredstev iz javnih razpisov, ki se nanašajo na dejavnost krožnega gospodarstva, upravljanje hranil, učinkovito rabo virov in okolju prijazne metode proizvodnje.

 

Opis

Ruska invazija na Ukrajino je še dodatno destabilizirala že tako krhke kmetijske trge. Zvišujejo se stroški energije,
gnojil in živalske krme, ki ob vse pogostejšemu pojavu naravnih katastrof (toča, pozeba, suša), kot posledica
podnebnih sprememb, bistveno vplivajo na prehransko varnost.

Zaradi izjemne okoliščine, ki jih je treba obravnavati prednostno in pristopiti k pomoči, da se v danih zaostrenih
gospodarskih razmerah zagotovi konkurenčnost in obstoj kmetijskih gospodarstev ter mikro, malih in srednje velikih
podjetij (MSP), ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov.
Z namenom zagotovitve nujne finančne pomoči se v okviru PRP 2014–2020 vzpostavi nov ukrep Izredna začasna
podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel (M22). V okviru novega ukrepa
se zagotovi pavšalna pomoč, s katero se nadomesti pokritje dela dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi povišanja
cen pridelave in niso bili pokriti z drugimi pomočmi tem sektorjem in sicer v sektorju sadja, vrtnarstva in prašičjega
mesa in podpora začetim naložbam, ki imajo zaradi povišanja cen gradbenega materiala, v primerjavi s cenami ob
vložitvi vloge na javni razpis višje stroške izvedbe naložbe.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči, ki se izplača kot pavšalno plačilo zaradi povišanja stroškov
pri pridelavi v sektorju sadja, vrtnarstva in prašičjega mesa. Podpora se dodeli tudi za reševanje plačilne sposobnosti
in nadaljevanje proizvodnje kmetov in MSP zaradi povišanih cen gradbenega materiala pri začetih naložbah in
poslabšanja pogojev na trgih bančnih kreditov.

 

Višina podpore

Najvišji skupni znesek podpore pomoči iz tega ukrepa ne sme presegati 15.000 EUR za nosilce kmetijskega gospodarstva in 100.000 EUR na MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov.

Zneski podpore pri sektorju sadja  pri pridelavi sadja na GERK rabi 1221, 1170 in 1192 znašajo:

Razred Vrednost podpore na razred (EUR)
10 ar => 49 ar 235
50 ar => 99 ar 623
100 ar => 149 ar 1.098
150 ar => 299 ar 1.906
300 ar => 449 ar 3.280
450 ar=> 599 ar 4.658
600 ar => 749 ar 6.183
 <= 750 ar 15.000

 

Zneski podpore pri sektorju vrtnarstva pri pridelavi vrtnin na GERK rabi 1100, 1161, 1180 znašajo:

Razred Vrednost podpore na razred (EUR)
10 ar=> 49 ar* 143
50 ar=> 99 ar 500
100 ar=> 149 ar 861
150 ar => 249 ar 1.367
250 ar => 349 ar 2.060
350 ar => 549 ar 3.136
550 ar=> 749 ar 4.445
750 ar in več 15.000
*vključeni KMRS: 403, 404, 737, 738

 

Zneski podpore pri sektorju vrtnarstva pri pridelavi vrtnin na rabi GERK 1190 znašajo:

Razredi Vrednost podpore na razred (EUR)
10 ar=> 49 ar 192
50 ar=> 99 ar 744
100 ar=> 149 ar 1.209
150 ar=> 249 ar 1.920
250 ar=> 349 ar 2.880
350 ar=> 549 ar 4.320

 

Zneski podpore pri sektorju vrtnarstva pri pridelavi vrtnin na rabi GERK 1191 znašajo:

Razred Vrednost podpore na razred (EUR)
10 ar=> 49 ar 6.049
50 ar=> in več 15.000

 

Zneski podpor pri sektorju prašičjega mesa znašajo:

Razred plemenskih živali Vrednost podpore na razred (EUR)
1 GVŽ => 1,99 GVŽ 87
2 GVŽ => 5,99 GVŽ 203
6 GVŽ => 11,99 GVŽ 497
12 GVŽ => 23,99 GVŽ 968
24 GVŽ => 49,99 GVŽ 1.916
50 GVŽ => 99,99 GVŽ 3.973
100 GVŽ => 249,99 GVŽ 12.375
250 GVŽ in več 15.000

 

Znesek podpore za javne razpise iz podukrepa 4.1:

Vrednosti neizplačanih zahtevkov vloženih po 1. 4. 2022 Znesek podpore (EUR)
več kot 75.000 eurov 15.000
več kot 70.000 eurov do vključno 75.000 eurov 14.000
več kot 65.000 eurov do vključno 70.000 eurov 13.000
več kot 60.000 eurov do vključno 65.000 eurov 12.000
več kot 55.000 eurov do vključno 60.000 eurov 11.000
več kot 50.000 eurov do vključno 55.000 eurov 10.000
več kot 45.000 eurov do vključno 50.000 eurov 9.000
več kot 40.000 eurov do vključno 45.000 eurov 8.000
več kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov 7.000
več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov 6.000
več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov 5.000
več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov 4.000
več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov 3.000
več kot 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov 2.000
več kot 5.000 eurov do vključno 10.000 eurov 1.000

 

Znesek podpore  za javne razpise iz podukrepa 4.2 in 6.4 znaša:

vrednosti neizplačanih zahtevkov vloženih po 1. 4. 2022 Znesek podpore (EUR)
več kot 500.000 eurov, 100.000
več kot 450.000 eurov do vključno 500.000 eurov 90.000
več kot 400.000 eurov do vključno 450.000 eurov 80.000
več kot 350.000 eurov do vključno 400.000 eurov 70.000
več kot 300.000 eurov do vključno 350.000 eurov 60.000
več kot 250.000 eurov do vključno 300.000 eurov 50.000
več kot 200.000 eurov do vključno 250.000 eurov 40.000
več kot 150.000 eurov do vključno 200.000 eurov 30.000
več kot 100.000 eurov do vključno 150.000 eurov 20.000
več kot 50.000 eurov do vključno 100.000 eurov 10.000

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 13. spremembo PRP – marec 2023)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi