Primeri dobrih praks by Z. Hardi 20102. dan05 dezman MG 1378 resize

Cilj

Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Opis

Ukrep dobrobit živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ) se izvaja v okviru treh operacij, in sicer za prašiče (v nadaljevanju: operacija DŽ – prašiči), govedo (v nadaljevanju: operacija DŽ – govedo) in drobnico (v nadaljevanju: operacija DŽ – drobnica).

Trajanje obveznosti za ukrep DŽ je eno leto.

Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – prašiči mora upravičenec izpolnjevati vsaj eno zahtevo iz nabora zahtev za plemenske svinje in plemenske mladice, tekače in prašiče pitance. Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – govedo oziroma operacijo DŽ – drobnica pa mora upravičenec izvajati pašo goveda oziroma drobnice.

Upravičenci

Upravičenci do plačil so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so aktivni kmetje, se prostovoljno vključijo v ukrep DŽ in izpolnjujejo predpisane pogoje.

Usposabljanje

Upravičenci morajo v obdobju trajanja obveznosti izpolniti splošni pogoj glede usposabljanja v obsegu najmanj 4 pedagoških ur. Upravičenci morajo usposabljanje opraviti v vsakem letu izvajanja obveznosti v okviru ukrepa DŽ.

Namen usposabljanja je povečati ozaveščenost upravičencev in razumevanje pomena dobrobiti živali ter informirati upravičence o tekoči problematiki pri izvajanju ukrepa DŽ.
Usposabljanje mora obsegati vsaj vsebine s področja ravnanja z živalmi, etologije in živalim prilagojene reje (tehnologije, normativi), pašništva ter preventivnega zdravstvenega varstva živali. Usposabljanje lahko vključuje tudi praktične prikaze.

Vrsta podpore

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na GVŽ.
Plačila krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni dohodek zaradi prevzetih obveznosti iz ukrepa DŽ.

 

PRAŠIČI →

GOVEDO

DROBNICA

VIŠINA PODPORE 

 

PRAŠIČI:

Ukrep v prašičereji vključuje nadstandardne zahteve za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance, pri čemer se upošteva:

 • plemenska svinja je samica prašiča, ki je najmanj enkrat prasila;
 • plemenska mladica je samica prašiča, ki še ni prasila;
 • tekači so prašiči od odstavitve do vključno desetega tedna starosti oziroma do telesne mase 30 kg;
 • pitanci (vključno s prašiči, namenjenimi za razmnoževanje) so prašiči od desetega tedna starosti do zakola oziroma do spolne zrelosti.

Za pridobitev plačil za ukrep Dobrobit živali mora nosilec kmetijskega gospodarstva na gospodarstvu, za katero uveljavlja ukrep Dobrobit živali, izvajati vsaj eno izmed naslednjih zahtev:

 • za plemenske svinje in plemenske mladice:
  • zahteva za skupinsko rejo z izpustom;
  • zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali;
  • zahteva za dodatno ponudbo strukturne voluminozne krme;
 • za plemenske svinje:
  • zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov;
  • zahteva za kirurško kastracijo pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije;
 • za tekače:
  • zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali;
 • za pitance:
  • zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali;
  • zahteva za skupinsko rejo z izpustom.

OPIS ZAHTEV

1. Zahteva za skupinsko rejo z izpustom za plemenske svinje in plemenske mladice:

Plemenskim svinjam in plemenskim mladicam mora biti zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj 1,3 m2 na žival, za 4 ali manj živali mora biti površina izpusta vsaj 6 m2, z minimalno dolžino krajše stranice izpusta 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se površina izpusta računa glede na število živali, ki so istočasno v izpustu. V primeru izmeničnega dostopa do izpusta mora nosilec kmetijskega gospodarstva voditi dnevnik ali urnik izpustov za vse skupine živali, pri čemer skupina živali pomeni živali, ki so istočasno v izpustu. Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena najmanj dvakrat tedensko za najmanj dve uri. Boksi, iz katerih se živali izpustijo v izpust, morajo biti označeni na način, da je mogoče spremljati, katere živali so istočasno v izpustu.

2. Zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od predpisane za plemenske svinje in plemenske mladice:

Za plemenske svinje in plemenske mladice mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na žival od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali. Normativi za neovirano talno površino na žival glede na velikost skupine so v preglednici na sliki »Neovirana talna površina na žival«.

3. Zahteva za dodatno ponudbo strukturne voluminozne krme:

Pri krmljenju plemenskih svinj in plemenskih mladic v skupinski reji v čakališču je treba zaradi izboljšanja občutka sitosti, preprečevanja stereotipij, boljše prebave in konsistence blata ter omogočanja dodatne zaposlitve in s tem ugodnega učinka na zmanjšanje agresivnega vedenja med svinjami v skupini osnovnemu obroku, ki pokriva potrebe po energiji in hranilih, dodajati strukturno voluminozno krmo.

Kot strukturna voluminozna krma se šteje slama žit in sveže, silirane ali posušene poljščine, sestavljene iz trave, metuljnic ali zelišč, ki se običajno opisujejo kot silaža, senaža, seno (mrva) ali zelena krma in koruzna silaža (silirane cele rastline koruze ali njihovi deli). Strukturna voluminozna krma se lahko poklada v korito, na tla v boksu ali v jasli različnih izvedb.

Upravičenec mora imeti izdelano recepturo za krmni obrok, ki je del programa DŽ.

4. Zahteva za toplotno ugodje:

Za zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in sesnih pujskov mora biti v prasitvenem boksu nameščeno zaprto gnezdo za pujske. Površina gnezda mora biti najmanj 0,6 m2, višina pa najmanj 45 cm. Vir toplote je lahko infrardeča žarnica, druge vrste seval ali razne oblike talnega gretja, zagotovljeno mora biti tudi uravnavanje temperature.

5. Zahteva za kirurško kastracijo pujskov moškega spola z uporabo anestezije in/ali analgezije:

Pred spolno zrelostjo merjasci, svinje in kastrati izražajo podoben nivo agresivnosti. Ob nastopu spolne zrelosti se agresivnost merjascev močno poveča zaradi večjega izločanja testosterona. Kastrati so v primerjavi z merjasci zato manj agresivni. Tudi spolno vedenje (naskakovanje) se pri kastratih izraža v precej manjšem obsegu kot pri merjascu. Zato je kastracija tudi z vidika dobrobiti prašičev v skupinski reji potrebna. Kirurška kastracija z uporabo anestezije oziroma analgezije se od ustaljenega postopka razlikuje v tem, da se pri njej uporabljajo farmakološka sredstva za preprečevanje ali lajšanje bolečin, tudi v obdobju od prvega do sedmega dne starosti pujskov, kar je ugodno s stališča dobrobiti pujskov.

Na pujskih moškega spola do vključno sedmega dne starosti se izvede kirurška kastracija z uporabo anestezije oziroma analgezije.

6. Zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od predpisane za tekače in pitance:

Za tekače in pitance mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na žival od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali. Za vsakega tekača oziroma pitanca mora biti zagotovljeno:

 • do 10 kg                         0,17 m2,
 • nad 10 do 20 kg              0,22 m2,
 • nad 20 do 30 kg              0,33 m2,
 • nad 30 do 50 kg              0,44 m2,
 • nad 50 do 85 kg              0,61 m2,
 • nad 85 do 110 kg             0,72 m2,
 • nad 110 kg                      1,10 m2.

7. Zahteva za skupinsko rejo z izpustom za pitance:

Prašičem pitancem mora biti zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj 0,55 m2 na pitanca. Dolžina krajše stranice izpusta mora biti najmanj 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se površina izpusta računa glede na število živali, ki so istočasno v izpustu. V primeru izmeničnega dostopa do izpusta mora nosilec kmetijskega gospodarstva voditi dnevnik ali urnik izpustov za vse skupine živali, pri čemer skupina živali pomeni živali, ki so istočasno v izpustu. Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena najmanj dvakrat tedensko za najmanj dve uri. Boksi, iz katerih se živali izpustijo v izpust morajo biti označeni na način, da je mogoče spremljati, katere živali so istočasno v izpustu.

GOVEDO:

Operacija DŽ – govedo vključuje nadstandardne zahteve za:

 • teleta do šest mesecev,
 • mlado govedo od šest mesecev do enega leta,
 • mlado govedo od enega do dveh let,
 • govedo nad dve leti.

Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – govedo mora upravičenec izvajati pašo govedi.

OPIS ZAHTEVE:

Pri izvajanju zahteve morajo biti za govedo, za katero upravičenec uveljavlja operacijo DŽ – govedo, izpolnjeni naslednji pogoji:

 • govedo se mora  pasti neprekinjeno najmanj 120 dni v letu v obdobju od 1. aprila do 15. novembra,
 • govedo lahko prenočuje v hlevu,
 • krave molznice se morajo dnevno pasti vsaj v času med obema molžama,
 • zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na podlagi predhodne koprološke analize,
 • voditi je potrebno dnevnik paše.

V primeru, da rejec ne izpolni pogoja glede časa/obdobja paše, se podpora ne dodeli. O prekinitvi paše mora rejec na predpisan način obvestiti plačilno agencijo.  

 

DROBNICA:

Operacija DŽ – drobnica vključuje nadstandardne zahteve za:

 • ovne, starejše od enega leta, in ovce, ki so starejše od enega leta oziroma so že jagnjile,
 • kozle, starejše od enega leta, in koze, ki so starejše od enega leta oziroma so že jarile.

Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – drobnica mora upravičenec izvajati pašo drobnice.

 

OPIS ZAHTEVE:

Pri izvajanju zahteve morajo biti za drobnico, za katero upravičenec uveljavlja operacijo DŽ – drobnica, izpolnjeni naslednji pogoji:

 • drobnica se mora pasti neprekinjeno najmanj 210 dni ali najmanj 180 dni na kmetijskih gospodarstvih razvrščenih v območje s krajšo vegetacijsko dobo (v nadaljnjem besedilu: obdobje paše za drobnico) v času od 15. marca do 30. novembra;
 • drobnica lahko prenočuje v hlevu;
 • zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na podlagi predhodne koprološke analize;
 • voditi je treba dnevnik paše;
 • ažurno je treba voditi register drobnice na gospodarstvu v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice.

V primeru, da rejec ne izpolni pogoja glede časa/obdobja paše, se podpora ne dodeli. O prekinitvi paše mora rejec na predpisan način obvestiti plačilno agencijo.

 

 

 

Višina podpore

V skladu s Prilogo II, Uredbe 1305/2013/EU, znesek podpore ne sme presegati 500 EUR/GVŽ.

PRAŠIČI:

Plačilo krije vse dodatne stroške in izgubljen dohodek zaradi prevzetih obveznosti in sicer:

1. za plemenske svinje in mladice:

 • zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 61,77 EUR/GVŽ;
 • zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali: 129,62 EUR/GVŽ;
 • zahteva za dodatno ponudbo strukturne voluminozne krme: 48,30 EUR/GVŽ;

2. za plemenske svinje:

 • zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov: 25,64 EUR/GVŽ;
 • zahteva za kirurško kastracijo pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije: 17,10 EUR/GVŽ;

3. za tekače:

 • zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 EUR/GVŽ;

4. za pitance:

 • zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 EUR/GVŽ;
 • zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 33,83 EUR/GVŽ.

Razen pri zahtevah za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, in zahtevi za kirurško kastracijo pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije, so v plačilu upoštevani tudi transakcijski (poslovni) stroški. Kot transakcijski stroški so upoštevani stroški, povezani z nakupom materiala, opreme, literature, stroški povezani s svetovanjem, poizvedovanjem ter ogledovanjem dobrih praks, urejanjem dokumentacije. V plačilo za posamezno zahtevo so vključeni v naslednjih deležih:

 • zahteva za skupinsko rejo z izpustom za plemenske svinje in mladice 5 %,
 • zahteva za skupinsko rejo z izpustom za pitance 2,6 %,
 • zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine 0,6 % in
 • zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov 4,5 %.

GOVEDO IN DROBNICA:

Plačilo krije vse dodatne stroške in izgubljen dohodek zaradi prevzetih obveznosti in sicer:

 • 53,40 EUR/GVŽ za pašo govedi,
 • 27,60 EUR/GVŽ za pašo drobnice.

V izračunu višine plačila so upoštevani:

 • slabši proizvodni rezultati zaradi povečanja vzdrževalnih potreb pri paši (zmanjšana mlečnost in manjši prirasti),
 • dodatno delo z nadzorom in premeščanjem živali,
 • stroški koprološke analize (pri govedu individualno, pri drobnici na trop), ter
 • dodatno delo zaradi tretiranja živali proti notranjim zajedavcem.

V oceni so upoštevani tudi transakcijski (poslovni) stroški. Kot transakcijski stroški so upoštevani stroški, povezani z nakupom materiala, opreme, literature, stroški povezani s svetovanjem, poizvedovanjem ter ogledovanjem dobrih praks, urejanjem dokumentacije. V plačilo zahteve »paša živali« so transakcijski stroški pri govedu vključeni z 0,2 % deležem, pri drobnici pa z 0,7 % deležem.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi