Cilj

Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi na območjih s posebnimi omejitvami.

 

Opis

Podpora se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih s posebnimi omejitvami, v kaeri so prisotni relativno višji stroški in izguba dohodka pri kmetovanju kot v območjih z ugodnimi pridelovalnimi razmerami.

OMD PO

Območja s posebnimi omejitvami prestavljajo 7,1 % površine Slovenije, kjer se nahaja dobrih 12,1 % kmetijskih zemljišč.

Kmetje gospodarijo na območjih, ki so prizadeta zaradi specifičnih omejitev, kot so pogoste poplave, prisotnost močne burje, območje barja, prisotnost izrazitih kraških pojavov, ter velika reliefna razgibanost gričevja severovzhodne Slovenije. V vsakem od teh območij krojijo kmetijsko pridelavo drugačne omejitve in se morajo kmetje na njih tudi različno prilagajati, oziroma jim povzročajo različne dodatne stroške ali izpad dohodka. Zaradi navedenih omejitev je v mnogih primerih še prisotna ekstenzivna oblika kmetovanja.

Tudi zaradi navedenih naravnih posebnosti se pomemben del kmetijskih zemljišč še obdeluje na naravi prijazen in pretežno ekstenzivni način. Posledično je zaradi visoke stopnje biotske raznovrstnosti nekaj območij s posebnimi omejitvami v celoti vključeno v omrežje Natura 2000 (Goričko, Ljubljansko barje, Kras, poplavno območje ob reki Krki), nekaj območij pa je vključeno v omrežje Natura 2000 z delom površin (Slovenske gorice, Dravinjske gorice, območje z močno burjo). Čeprav je ponekod opazen vpliv intenzifikacije kmetijstva, se hkrati pojavlja opuščanje ekstenzivnih kmetijskih zemljišč, ki za intenzivno kmetovanje niso primerna. Z nadaljnjo rabo in obdelanostjo kmetijskih zemljišč se tako ohranjajo značilni habitatni tipi in vrste. Z izravnalnimi plačili neposredno prispevamo k ohranitvi ugodnega stanja travišč na teh območjih, ki bi se sicer zarasla, s tem pa bi izginili značilni habitati in/ali vrste.

Mozaična kulturna krajina, velika biotska raznovrstnost in usmerjenost kmetijskih gospodarstev tudi v dopolnilne dejavnosti, predstavlja v teh območjih privlačen prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa, prebivalcem pa se poleg kmetovanja ponuja priložnost izrabiti obstoječe danosti kot pomemben turističen potencial.

Upravičenci

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih s posebnimi omejitvami.

 

Podpora

Nepovratna finančna pomoč, in sicer kot plačilo na hektar.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi