Cilj

Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi.

 

Opis

Podpora se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve, v katerih so prisotni relativno višji stroški in izguba dohodka pri kmetovanju kot v območjih z ugodnimi pridelovalnimi razmerami.

OMD NO

Območja, ki imajo pomembne naravne omejitve, prestavljajo v Sloveniji 7,2 % površine države, kjer se nahaja 8,3 % kmetijskih zemljišč.

Predvsem neugodne talne razmere ne omogočajo razvoja intenzivnih kmetijskih panog. Za ohranitev mozaične pokrajine je treba nadaljevati z ekstenzivnim kmetovanjem, da se ohrani proizvodni potencial kmetijskih zemljišč in s tem vzdrževana kulturna krajina. 

 

Upravičenci

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v območjih, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve.

 

Podpora

Nepovratna finančna pomoč, in sicer kot plačilo na hektar.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi