Cilj

Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi v gorskih območjih.

 

Opis

Podpora se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti v gorskih območjih, v katerih so prisotni relativno višji stroški in izguba dohodka kot v območjih z ugodnimi pridelovalnimi razmerami.

Govorimo torej o izravnalnem plačilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

 OMD GO

 

Gorsko območje v Sloveniji zavzema kar 72 % površine države.

Omejitve, s katerimi se soočajo kmetijska gospodarstva v gorskem območju, so: krajša vegetacijska doba, nižji pridelki na enoto površine, prevladuje trajno travinje in s tem živinoreja, pogosto ekstenzivna, saj lahko le travojede živali izkoristijo voluminozno krmo s travnikov, in pa strmi nagibi kmetijskih zemljišč. Ta naravna omejitev dodatno otežuje kmetijsko pridelavo, v mnogih primerih je potrebna uporaba dražje, specialne mehanizacije in/ali več ročnega dela in zaradi tega so stroški pridelave višji.

Zaradi naravnih danosti v gorskem območju prevladujejo biotsko bogata travišča, ki so pogosto vključena v omrežje Natura 2000. Z nadaljnjo rabo in obdelanostjo kmetijskih zemljišč se ohranjajo značilni habitatni tipi in vrste. Z izravnalnimi plačili tako neposredno prispevamo k ohranitvi ugodnega stanja travišč na teh območjih, ki bi se sicer zarasla, s tem pa bi izginili značilni habitati in/ali vrste.

Upravičenci

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na gorskih območjih.

 

Podpora

Nepovratna finančna pomoč, in sicer kot plačilo na hektar.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi