Primeri dobrih praks by Z. Hardi 20102. dan fotoPrimoz Lavre05 dezman MG 1044 resize

 

Opis

Podpore se namenjajo za izvajanje kmetovanja, ki omogoča varovanje in izboljšanje okolja, elementov krajine, naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter prilagajanje podnebnim spremembam. Dodelijo se za prostovoljno preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje tega podukrepa vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU.

 

Pogoji za upravičenost

 • Upravičenec se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje leto.
 • Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, skladno s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
 • Ob vstopu v podukrep mora imeti kmetijsko gospodarstvo vsaj 1 ha kmetijskih površin.
 • Imeti mora izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski dokument, pripravljen kot rezultat svetovalne storitve.
 • Kmetijsko gospodarstvo, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora biti vpisano v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, skladno s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora poleg pogojev upravičenosti, ki so navedeni, izpolnjevati tudi naslednje zahteve:

 • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,
 • če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in
 • če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

Navedene zahteve zagotavljajo strokovno pomoč in usposobljenost upravičencev za pridelavo visokokakovostne hrane, ki varuje zdravje ljudi ter omogoča največje možno zmanjšanje negativnih vplivov na okolje predvsem z vidika preprečevanja onesnaževanja podtalnice s strani kmetijstva, saj že osnovne prepovedi kot so npr. prepoved uporabe sintetičnih sredstev za varstvo rastlin (herbicidov in tudi ostalih fitofarmacevtskih pripravkov) in lahko topnih mineralnih gnojil že neposredno pomenita aktivno zaščito podtalnice pred onesnaženjem z ostanki pesticidov in delno tudi nitratov. Te prepovedi prav tako omogočajo, da se ne obremenjuje tal, kar prispeva tudi k izboljšanju lastnosti tal in upravljanju z njimi.

Če se upravičenec vključi tudi v izvajanje ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil iz prvega do osmega odstavka 28. člena Uredbe 1305/2013/EU, morajo biti v programu aktivnosti kmetijskega gospodarstva posebej opredeljene tudi vse obveznosti, ki se nanašajo na izvajanje tega ukrepa. V tem primeru se pripravi en program aktivnosti kmetijskega gospodarstva.

Plačila se namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja in ustrezne obvezne standarde za ohranjanje dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč iz navzkrižne skladnosti, ustrezna merila in minimalne dejavnosti, ter druge ustrezne obvezne zahteve v skladu z nacionalnimi predpisi.

Upravičenec do plačil mora dosledno upoštevati ustrezne zahteve navzkrižne skladnosti iz predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja in ustrezne obvezne standarde za ohranjanje dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč. Tudi upoštevanje minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev se izvaja preko zahtev navzkrižne skladnosti, ki so določene v predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli na ha kmetijskih površin oziroma na družino v primeru čebelarjenja.

Podpora za trajno travinje se dodeli v obliki letnega plačila na ha trajnega travinja, pri čemer mora biti obtežba najmanj 0,2 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja.

Kmetijsko gospodarstvo, ki ne redi travojedih živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad) v skladu s  predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, ni upravičeno do plačila za trajno travinje iz naslova tega podukrepa.

Pri čebelarjenju so plačila vezana na vse čebelje družine, ki so vključene v kontrolo ekološke pridelave in predelave.

 

Višina podpore

Višina javne podpore za izvajanje tega podukrepa:

 • njive-poljščine: 326,18 EUR/ha, razen na najožjih vodovarstvenih območjih iz predpisa, ki ureja vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnikov Rižane, kjer znašajo 206,18 eura na ha letno,
 • vrtnine na prostem: 600,00 EUR/ha,
 • vrtnine v zavarovanih prostorih: 600,00 EUR/ha,
 • oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri nasadih z ostalimi sadnimi vrstami in nasadih z mešanimi sadnimi vrstami: 676,60 EUR/ha,
 • travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto najmanj 50 – 200 dreves/ha: 189,33 EUR/ha,
 • vinogradi: 692,74 EUR/ha,
 • hmeljišča: 900,00 EUR/ha,
 • drevesnice: 900,00 EUR/ha,
 • trajno travinje: 155,57 EUR/ha,
 • čebelarjenje: 22,31 EUR/družino,
 • pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin:
  • poljščine: 600,00 EUR/ha,
  • krmne rastline: 600,00 EUR/ha in
  • vrtnine: 600,00 EUR/ha.

 

Upravičeni stroški

Plačila krijejo vse stroške in izgubljeni prihodek zaradi prevzete obveznosti ob upoštevanju najvišjih zneskov plačil glede na izračunan znesek plačila po modelni kalkulaciji oziroma v skladu z najvišjimi možnimi zneski plačil opredeljenimi v Prilogi II Uredbe 1305/2013/EU, razen pri trajnem travinju, kjer plačila krijejo 80 % od izračunane vrednosti po modelni kalkulaciji. Kljub temu, da plačilo za trajno travinje ne krije vseh stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti, se ocenjuje, da to ne bo imelo negativnega učinka na vključevanje trajnega travinja v ekološko kmetovanje, kar potrjujejo tudi rezultati analiz dosedanjega izvajanja ekološkega kmetovanja.

Plačila vključujejo tudi transakcijske stroške, ki se nanašajo na prisotnost ob kontroli in za vodenje evidenc. Transakcijski stroški znašajo pri njivah-poljščinah 8,9 % plačila, pri vrtninah na prostem 3,7 % plačila, pri vrtninah v zavarovanih prostorih 12,3 % plačila, pri intenzivnih sadovnjakih 13,9 % plačila, pri travniških visokodebelnih sadovnjakih 14,2 % plačila, pri vinogradih 8,8 % plačila, pri hmeljišču 4,6 % plačila, pri drevesnicah 12,9 % plačila, pri trajnem travinju 0,4 % plačila, pri pridelavi semenskega materiala kmetijskih rastlin od 2,3 % do 4,1 % plačila in pri čebelarjenju 0,4 %.

Strošek certifikacije za ekološke kmetijske pridelke oziroma živila ni upravičen strošek v okviru tega podukrepa.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi