Opis

seme fizola

Foto: Seme fižola (vir: ARSO Sokol).

Cilj

Ohranjanje, trajnostna raba in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so raziskovalne institucije, katerih dejavnost se nanaša na rastlinske genske vire.

 

Opis

Podukrep je namenjen dejavnostim, ki podpirajo ohranjanje rastlinskih genskih virov in situ (ohranjanje genskega materiala v ekosistemih in naravnih habitatih ter ohranjanje in obnavljanje za preživetje sposobnih populacij rastlinskih vrst ali sort v njihovem naravnem okolju, v primeru gojenih rastlinskih vrst pa v okolju kmetijskega gospodarstva) in ex situ (ohranjanje genskega materiala zunaj njegovega naravnega habitata).

V okviru podukrepa se podpira:

  • pregled in inventarizacija (popis) stanja rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo in situ ter vzpostavitev monitoringa stanja rastlinskih genskih virov na kmetijskih gospodarstvih in opozorilnih sistemov pred izgubo rastlinskih genskih virov (vrstna in sortna raven) za gojene rastline in divje sorodnike gojenih rastlin ter samonikle rastline, ki imajo potencialno vrednost za kmetijstvo in prehrano;
  • sistematično karakterizacijo in evalvacijo izbranih rastlinskih genskih virov ex situ za uporabo v žlahtnjenju in raziskavah, ponovno registracijo starih sort oziroma neposredno uporabo rastlinskih genskih virov na kmetijskih gospodarstvih;
  • pripravo priročnika oziroma standardnih operativnih postopkov za ex situ ohranjanje rastlinskih genskih virov v genski banki oziroma na kmetijskih gospodarstvih.

Vstop v podukrep v letu 2017, trajanje 4 leta (2017-2020).

 

Vrsta podpore

Financiranje projektov (povračilo dokazanih stroškov)

 

Višina podpore

Do največ 320.000 EUR na projekt za obdobje 2017-2020.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi