Sončnice (avtor: Klemen Kunaver)

 

Podukrep M10.1 podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks.

Izvaja se preko 19 operacij:

 1. Poljedelstvo in zelenjadarstvo;
 2. Hmeljarstvo;
 3. Sadjarstvo;
 4. Vinogradništvo;
 5. Trajno travinje I;
 6. Trajno travinje II;
 7. Posebni traviščni habitati;
 8. Traviščni habitati metuljev;
 9. Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov;
 10. Steljniki;
 11. Vodni viri;
 12. Ohranjanje habitatov strmih travnikov;
 13. Grbinasti travniki;
 14. Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;
 15. Planinska paša;
 16. Visokodebelni travniški sadovnjaki;
 17. Ohranjanje mejic;
 18. Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;
 19. Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

 

Cilji

Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju in prilagajanju

podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

 

Upravičenci

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

 

Opis

Podukrep 10.1 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili se kmetu plačata delo in trud, ki ga opravlja kot skrbnik okolja, ko pri kmetovanju ohranja in varuje naravo, vode in tla ter vzdržuje krajino.

Ukrep se izvaja prek vnaprej določenih operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev.

Določene operacije se lahko izvajajo na območju celotne Slovenije, nekatere pa so namenjene ciljnim območjem, kot so prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda ter območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Podpora

Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali glavo velike živine (GVŽ), izjemoma pa na kubične metre (m3) porabljenih tekočih organskih gnojil v okviru zahteve »Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« ali na tekoče metre (m) v okviru operacije Ohranjanje mejic.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

POVEZAVE:

Portal znanja s publikacijami in navodili

 

EVIDENCE O DELOVNIH OPRAVILIH KOPOP IN EK ZA 2022:

Posodobljeno: 28. 4. 2022

NAVODILA IN OBRAZCI:

Prijava na e-novice

Deli z drugimi