DSC 0414 SpelaStern Agencija gozdne vlake resize

Cilj

Ureditev gozdnih vlak, nujno potrebnih za sanacijo gozdov po naravnih nesrečah.

 

Upravičenci

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki gozdov. Upravičenci so tudi druge fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov, in imajo za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake.

 

Opis

Naravne ujme so močno poškodovale slovenske gozdove, zato so potrebne naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so nujne za izvedbo sanacije poškodovanega gozda.

Količina in dinamika gradnje gozdnih prometnic je vezana na cilje sanacije poškodovanih gozdov, ukrepe naravne in umetne obnove ter potreb varstva gozdov, predvsem zaradi preprečevanja sekundarnih škod, ki jih pričakujemo v naslednjih letih.

V operaciji so vključene zgolj gozdne vlake, ki so izključno namenjene sanaciji gozdov. V okviru te operacije gre za najnujnejšo dopolnitev obstoječega sistema gozdnih vlak. Te vlake so nujno potrebne za izvedbo najnujnejših sanacijskih ukrepov zaradi možnosti poseka in spravila poškodovanega lesa ter predvsem preprečevanje nadaljnje škode, zaradi nevarnosti širjenja škodljivcev in bolezni iz poškodovanega drevja na ostale gozdne sestoje. Ureditev vlak je nujna, če želimo preprečiti še nadaljnjo škodo na neprizadetih gozdnih sestojih.

Te vlake so opredeljene v načrtu sanacije gozdov, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije na podlagi Zakona o gozdovih (UL RS, št. 30/93 z vsemi spremembami) in Pravilnika o varstvu gozdov (UL RS, št. 114/09 z vsemi spremembami).

Stroški so upravičeni od dneva nastanka naravne nesreče naprej.

 

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Podpora za izgradnjo gozdnih vlak znaša 50 % upravičenih stroškov.

Najmanjši znesek javne podpore je 500 evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi