DSC 0407 zled SpelaStern resize

Cilj

Odprava škode in obnova gozda, poškodovanega po naravnih nesrečah (žledolomu, prenamnoženih populacijah podlubnikov, vetrolomu), ureditev gozdnih vlak, nujno potrebnih za sanacijo gozdov po naravnih nesrečah.

 

Upravičenci

Zavod za gozdove Slovenije je upravičen do podpore za nakup sadilnega materiala in materiala za zaščito sadik.

Do podpore za odpravo škode in obnovo gozda so upravičeni zasebni in javni lastniki ter solastniki gozdov (tudi agrarne skupnosti). Te upravičence lahko zastopa Zavod za gozdove Slovenije.

 

Opis

Slovenija leži na stičišču submediteranskega in celinskega podnebja, na velikih nadmorskih višinah pa obe prehajata v podnebje visokogorja. Zaradi stika zračnih mas različnih temperatur pride do pojava ekstremnih vremenskih razmer (močan veter, žled, velike količine padavin in snega), ki se kažejo v obsežnih naravnih ujmah, ki so močno poškodovale gozdove.

Po tako obsežnih naravnih ujmah je bil pričakovan pojav rastlinskih bolezni in prenamnožene populacije žuželk (podlubnikov), v katerih so bile poškodovane večje količine iglavcev. Na pojav rastlinskih bolezni in prenamnožene populacije žuželk (podlubnikov) poleg poškodovanega in polomljenega drevja iglavcev vpliva tudi toplo in sušno vreme, ki pospeši njihov razvoj. To je zaznati tako v nesaniranih, kot tudi v saniranih sestojih, kjer so po sečnji ostala oslabljena drevesa.

Na površini poškodovanih gozdov po naravnih nesrečah bo naravna ter umetna obnova gozda potekala v naslednjem desetletju in še dlje. Vrstna sestava vegetacije in s tem biotska raznovrstnost se bo celo izboljšala, vzpostavljena bo naravna zgradba in delovanje gozdnih ekosistemov, tudi v gozdovih, kjer je bila drevesna sestava gozda spremenjena.

V povsem uničenih gozdovih bo s sajenjem rastiščem primernih sadik po vrstni sestavi in provenienčnem izvoru pospešen sukcesivni razvoj gozda. Krepila se bo biotska raznovrstnost in s tem stabilnost gozda. Z vnosom rastiščem ustreznih drevesnih vrst in pripravo tal za obnovo gozda bo pospešena tudi naravna vrast drugih avtohtonih drevesnih vrst (npr. plodonosnih vrst), grmovnic in drugih pritalnih rastlin.

Operacija je namenjena krepitvi ekoloških funkcij gozda preko obnove v naravni nesreči poškodovanih gozdov. Izvaja se na podlagi sprejetih načrtov sanacije gozdov po naravni nesreči, ki jih je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.

V okviru operacije se izvajata dve aktivnosti:

  • nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo ter
  • dela za odpravo škode in obnove gozda, kot so odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov, priprava površin za obnovo, sadnja sadik, zaščita mladja na obnovljenih površinah, nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov ter nega obnovljenih površin.

Območje sanacije in časovno obdobje upravičenosti

Do podpore so upravičene aktivnosti v okviru podukrepa Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, in sicer samo na območju, na katerem se je prirastni potencial gozda zmanjšal za 20 % in več. Veljavno območje upravičenosti je določeno v javnem razpisu.
Stroški so upravičeni od datuma nastanka naravne nesreče dalje.

 

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči ter v obliki sadik in materiala (tulci količki, ograja), ki ga lastnik prejme od Zavoda za gozdove.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore za nabavo sadilnega materiala in materiala za zaščito sadik je 100 % upravičenih stroškov.

Priznane vrednosti na enoto in stopnje javne odpore za dela odprave škode in obnovo gozda so:

Vrsta dela Priznana vrednost na enoto Delež sofinanciranja
Nega obnovljenih površin 500 €/ha 30 do 50 %
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 585 €/ha 30 do 50 %
Obnova s sadnjo 1.000 €/ha 40 do 60 %
Zaščita mladja na obnovljenih površinah Individualna zaščita mladja oz. drevesc s tulci (vključno z izdelavo opornih količkov):

1,30 €/kos

Zaščita mladja z ograjo

(vključno z izdelavo kolov oz. škarij):

5,40 €/m

Zaščita mladja oz. drevesc s premazom vršičkov:

125 €/ha

Zaščita mladja oz. drevesc s količenjem

(vključno z izdelavo kolov):

2,30 €/kos

70 do 90 %
Priprava površin za obnovo 335 €/ha 100 %
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov Posek z motorno žago: 14,5 €/m3

Spravilo s traktorjem: 55,0 €/m3

Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3

100 %

 

Stopnje podpore za posamezna dela odprave škode in obnove gozda so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda (od 30 do 100 %). Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela in materiale so opredeljene v skladu z državnim predpisom.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

 

 

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi