Cilj

Vzpostaviti sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda pri izvajanju projektov s področja okolja in podnebnih sprememb, ki bodo prispevali k doseganju ciljev razvoja podeželja.

Podpora je namenjena:

1. razvoju rešitev, namenjenih:

– zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje,
– izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti,
– izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali
– zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu;

2. prenosu znanj v prakso ter

3. razširjanju rezultatov projekta.

Opis

Pri izvajanju projektov s področja okolja in podnebnih sprememb bodo prednostno podprti projekti, ki bodo prispevali k doseganju okoljskih in naravovarstvenih ciljev, zlasti v usposobitev in izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov NATURA 2000 ter skrb in učinkovito upravljanje z naravnimi vrednotami ter projekti, ki bodo prispevali k zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda.

 

Upravičenci

Upravičenec do podpore je vodilni partner, lahko pa tudi ostali člani partnerstva, če izvajajo upravičene aktivnosti v projektu.

Za izvedbo pilotnega projekta se mora vzpostaviti partnerstvo iz najmanj 2 članov (kmetijsko gospodarstvo, svetovalci ali raziskovalci ali izobraževalna institucija ali fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev), tem se lahko pridružijo tudi druga kmetijska gospodarstva, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Za izvedbo projekta EIP se mora vzpostaviti partnerstvo iz najmanj 3 članov (kmetijsko gospodarstvo, svetovalci in raziskovalci), tem se lahko pridružijo tudi druga kmetijska gospodarstva, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.

trikotnik z akterji 01

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Višina podpore

Stopnja javne podpore je do 100 % upravičenih stroškov. V primerih, ko upravičenec delno sofinancira stroške projekta, je lahko stopnja intenzivnosti podpore ustrezno nižja. Stopnja podpore se ustrezno zniža tudi glede na pravila državnih pomoči.

Za izvedbo pilotnega projekta se lahko, na posamezno vlogo na javni razpis, dodeli podpora, ki znaša od 5.000 eurov do vključno 45.000 eurov.

Za izvedbo projektov EIP se lahko, na posamezno vlogo na javni razpis, dodeli podpora, ki znaša od 45.000 eurov do vključno 250.000 eurov.

Obdobje trajanja projekta

Pilotni projekti lahko trajajo 12, 24 ali 36 mesecev, projekti EIP pa 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi